Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Ekonomski računi u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

Ekonomski računi u poljoprivredi su sastavljeni u skladu sa konceptima i pravilima koji su jedinstveni u Evropi i definisani Uredbom (ES) 138/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. Decembra 2003. godine. 

Ekonomski računi za poljoprivredu su satelitski računi nacionalnih računa koji daju dodatne informacije o poljoprivredi. Njihovo prikupljanje se zasniva na pravilima izračuna i principima ESA (Evropski sistem računa).

Sadrže podatke o proizvodnji, dodatoj vrijednosti, prihodima, investicijama i zaposlenosti, što omogućava analize i procjene, izračun indikatora poljoprivrede, međunarodna poređenja i poređenja poljoprivrede sa drugim aktivnostima u okviru nacionalne ekonomije.

Ekonomski računi u poljoprivredi obuhvataju:

  • Proizvodni račun  
  • Račun stvaranja dohotka 
  • Račun preduzetničkog dohotka
  • Kapitalni račun 
Cijene u poljoprivredi Računi u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini

 

 

 

 

 

.