Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Informacije kojima je na zahtjev odobren pristup

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Broj umrlih - MANS    1 MB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama –  MANS  - Maloljetni učinioci krivičnih dijela    1 MB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama –  Darko Djikanovic    7 MB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama –  Aleksandra Gligorovic 987 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama –  CEED 986 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Branislav Vojinovic 254 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Savez slijepih Crne Gore 254 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Centar za građansko obrazovanje 254 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Centar za demokratsku tranziciju 254 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Centar za demokratsku tranziciju 254 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Institut za preduzetnistvo i ekonomski razvoj 254 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – NVO -RUKA RUCI- 221 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Udruzenje mladih sa hendikepom Crne Gore 290 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Akcija za ljudska prava 254 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Instiitut alternativa 221 KB

Zahtjev za slobodan pristup informacijama – Savez slijepih Crne Gore 290 KB

Lista kategorija registraturske građe 290 KB

.