Politika diseminacije

Politika diseminacije je ključni dokument Zavoda za statistiku koji se odnosi na diseminaciju rezultata zvanične statistike. Na osnovu nje se definišu svi strateški akti i dokumenta, u oblasti diseminacije sa ciljem da se korisnicima približe aktivnosti u oblasti diseminacije.

Diseminacija rezultatata zvanične statistika je krajnja faza proizvodne statističke aktivnosti i predstavljaju značajnu ulogu u cjelokupnom društvu. Zavod za statistiku, je dužan da statističke podatke diseminira u skladu sa uslovima i rokovima utvrđenim Programom zvanične statistike i Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (“Sl. list Crne Gore”, br. 18/12). Takođe, zakonom su propisani organizacija poslova zvanične statistike, tako da se Politika diseminacije donosi u skladu sa članovima 6 i 47 navedenog zakona, koji se odnosi na diseminaciju statističkih podataka.
 
Ovdje možete preuzeti Politiku diseminacije 402 KB.

.