Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Anketa o dohotku i uslovima zivota

Pravni osnov 
Anketa o dohotku i uslovima života se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja 
Anketa o dohotku i uslovima života (EU SILC – The European Union Statistics on Income and Living Conditions) predstavlja  izvor  za komparativnu statistiku podataka o raspodjeli dohotka i socijalne isključenosti na evropskom nivou. Anketom o dohotku i uslovima života se dobijaju dvije vrste godišnjih podataka:

  • Podaci o dohotku, siromaštvu, uslovima života u određenom vremenskom periodu ili u određenom vremenskom presjeku (eng. Cross-sectional data)
  • Podaci koji se odnose na pojedinačne promjene nivoa tokom vremena, pri čemu se prate kontinuirano u razdoblju od  četiri godine (eng. Logitudinal data).

Izvori podataka
Izvor podataka su domaćinstva na teritoriji Crne Gore.

Obaveza zaštite individualnih podataka
U potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka o domaćinstvima i licima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima/publikaciji možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenje Publikacije Izvještaji o kvalitetu Metapodaci Aktuelnosti

 

.