Kvartalni bruto domaći proizvod

Pravni osnov 
Kvartalni BDP je zasnovan na Regulativi EU 549/2013.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj obračuna 
Cilj kvartalnog obračuna BDP-a je praćenje kratkoročne dinamike ekonomskih aktivnosti, odnosno prezentacija opšte slike tekućeg ekonomskog kretanja u kvartalnoj dinamici. Na taj način  obezbjeđuje se redovnija slika stanja u privredi; detaljnije informacije, kako finansijske tako i nefinansijske ekonomske aktivnosti.

Obuhvat 
Obračun obuhvata sve djelatnosti slijedeći koncept Sistema nacionalnih računa 2008 (SNA 2008), Evropski sistem nacionalnih računa 2010 (ESA 2010), Priručnik za mjerenje cijena i količina u nacionalnim računima 2001, Priručnik za kvartalne nacionalne račune.

Obračun kvartalnog BDP je urađen po proizvodnom i potrošnom metodu, u tekućim i stalnim cijenama, prema Klasifikaciji djelatnosti koja je usklađena sa međunarodnom klasifikacijom NACE rev. 2.

Izvori podataka 
Izvori podataka koji se koriste za sastavljanje kvartalnog BDP su raznovrsni i pokrivaju čitav niz ekonomskih i finansijskih pokazatelja, direktno ili indirektno povezanih sa agregatima ekonomskih aktivnosti. 

Direktni izvori podataka su posebno kreirana istraživanja na osnovu kojih se definišu varijable u kratkoročnoj dinamici za potrebe obračuna kvartalnog BDP-a.

Indirektni izvori podataka su svi oni izvori, odnosno serije koje opisuju kretanje pojedinih oblasti ekonomije u kvartalnoj dinamici. To su posebna specifična istraživanja koja daju informacije o pojedinim ekonomskim oblastima (statistika cijena, trgovine, turizma i sl.). Pored statističkih kao izvori koriste se i administrativni podaci, npr. podaci o prihodima i rashodima budžeta.

Podaci Saopštenja Metapodaci Kvalitet

 

.