Mediji

Zakonom o medijima (Sl. list CG 82/20) koji je usvojen 27. jula 2020. godine propisane su nove odredbe za organe javnog sektora, koje se odnose na transparentnost finansiranja medija iz budžeta ovih organa (članovi 13-16).

Organi javnog sektora su dužni da do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu, na svojoj internet stranici objave evidenciju o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga.

Obrazac o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga od strane organa javnog sektora za 2021. godinu

Obrazac o uplatama medijima po osnovu oglašavanja i drugih ugovorenih usluga od strane organa javnog sektora za 2022. godinu

.