Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Inovativne akivnosti preduzeća

Pravni osnov

Pravni osnov za sprovođenje statističkog istraživanja o inovativnim akivnostima preduzeća (INOV) je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, br. 18/12 i 47/19) i Godišnji plan zvanične statistike.

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

U cilju usklađivanja sa zahtjevima evropske zvanične statistike, u Upravi za statistiku je po prvi put sprovedeno redovno istraživanje o Inovativnim aktivnostima preduzeća za period 2018 – 2020. godina.

Cilj statistike inovacija je dobijanje podataka o inovativnim aktivnostima u industriji i odabranim uslugama, o broju preduzeća koja se bave procesnim i/ili proizvodnim inovacijama u posmatranom periodu, o preduzećima koja imaju tekuće ili nemaju inovativne aktivnosti, koliko je sredstava uloženo u inovativne aktivnosti, o saradnji sa drugim preduzećima, institucijama i korisnicima inovacija u razvoju, kao i efektima inovativne djelatnosti.

Izvori podataka i obuhvat
Kao okvir za obuhvat u ovom istraživanju koristi se Statistički biznis registar. Izvještajne jedinice su preduzeća sa 10 i više zaposlenih razvrstana u sektorima od B do M73 Klasifikacije djelatnosti 2010.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Podaci dobijeni od izvještajnih jedinica predstavljaju službenu tajnu i koriste se isključivo u statističke svrhe i ne mogu se objavljivati niti stavljati na raspolaganje bilo kom korisniku. Rezultati istraživanja se objavljuju na agregiranom nivou i u potpunosti je obezbijeđena tajnost individualnih podataka.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

Arhiva

 

.