Ekspertska posjeta za uspostavljanje i razvoj tabela ponude i upotrebe (Supply and Use Tables - SUT)

U okviru IPA 2019 višekorisničkog projekta pomoći, u cilju dalje harmonizacije statistike nacionalnih računa u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima, u periodu od 28. do 30. marta 2022. godine u Upravi za statistiku održana je ekspertska posjeta za razvoj tabela ponude i upotrebe (Supply and Use Tables - SUT).

Ekspertska posjeta je imala za cilj sagledavanje postojećeg stanja i definisanje radnih aktivnosti za nastavak razvoja integrisanog sistema za kompilaciju tabela ponude i upotrebe u formi matričnog prikaza proizvodnog procesa ekonomije po proizvodima i djelatnostima.

.