Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Strategija razvoja zvanične statistike

Strategija razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godina je petogodišnji strateški dokument u oblasti zvanične statistike Crne Gore, koji se donosi u skladu sa čl. 20 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (“Sl. list Crne Gore” br. 18/12 i 47/19).  Ovaj podzakonski akt predstavlja razvojni okvir statističkog sistema Crne Gore koji definiše strateški cilj, viziju, misiju i dugoročne operativne ciljeve razvoja statističkog sistema Crne Gore. Cilj ove Strategije je unapređenje postojećih i razvoj novih mjera, mehanizama i instrumenata statističkog sistema Crne Gore.

Svrha Strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godina je da definiše operativne ciljeve razvoja sistema zvanične statistike Crne Gore u narednih pet godina, a kojima će se ispuniti strateški cilj statističkog sistema.

Uloga Strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godina je da usmjerava rad zvaničnog statističkog sistema ka postizanju najvažnijih operativnih ciljeva u navedenom vremenskom periodu. Istovremeno služi i za predstavljanje rada proizvođača zvanične statistike, korisnicima/ama i široj javnosti, kako bi u kontinuitetu pratili razvoj i unapređenje sistema zvanične statistike. Strategija definiše pravac bržeg razvoja zvanične statistike kroz harmonizaciju metodologije, standarda i dobre statističke prakse. Takođe, ista predstavlja osnovu za dobijanje rezultata zvanične statistike i obezbijeđuje njihovu uporedivost sa statističkim podacima evropskih i drugih zemalja. Uz strategiju se priprema i dvogodišnji Akcioni plan realizacije Strategije (za 2024 - 2025. godinu), koji usvaja Vlada Crne Gore. Ostalim podzakonskim aktima i to: Programom zvanične statistike i Godišnjim planom zvanične statistike obezbijeđuje se programski okvir koji detaljnije razrađuje Strategiju.

U okviru Strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godina definisan je strateški cilj, vizija i misija statističkog sistema i pet operativnih ciljeva, kojima se obezbjeđuje dalji razvoj statističkog sistema Crne Gore.

Strateški cilj Strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godina je da obezbijedi svim korisnicima/ama rezultate zvanične statistike koji su proizvedeni u skladu sa principima zvanične statistike, propisanom nacionalnom i međunarodnom metodologijom, uz poštovanje etičkih i profesionalnih standarda.

Vizija statističkog sistema Crne Gore je da, jačanjem svojih stručnih i infrastrukturnih kapaciteta, proizvodi rezultate zvanične statistike, koji se temelje na međunarodnim standardima i metodologijama, uz poštovanje principa zvanične statistike.

Misija statističkog sistema Crne Gore je da pruži pouzdane, kvalitetne, pravovremene i međunarodno uporedive rezultate zvanične statistike za potrebe svih korisnika/ca. Proizvodnja rezultata zvanične statistike vrši se na osnovu statističkih standarda, korišćenjem savremene tehnologije uz poštovanje statističke povjerljivosti.

Ovdje možete preuzeti Strategiju razvoja zvanične statistike 2024-2028.

 


Arhiva

.