Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Potrošnja domaćinstava
Istraživanje / popis: Anketa o potrosnji domacinstava

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike inovacija, potrošnje domacinstva i istraživanje o IKT-u
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
30/11/2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj Ankete o potrošnji domaćinstava je da se prikupe podaci: ? o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava; ? o pojedinim važnijim pokazateljima životnog standarda (snabdjevenost domaćinstava trajnim potrošnim dobrima, uslovi stanovanja, način zagrijavanja stana/kuće, i dr.); ? o demografskim karakteristikama domaćinstava; ? o ekonomskim aktivnostima članova domaćinstava; ? o sociološkim karakteristikama članova domaćinstava; ? o subjektivnim stavovima domaćinstava o nekim važnijim životnim pitanjima.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Klasifikacija lične potrošnje po namjeni - COICOP Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Evropskoj uniji - NACE Rev. 2, Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja - ISCO 08, Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja - ISCED 2011 Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka ? slovne oznake
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Domaćinstvom se smatra: a) zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju, zajednički se hrane i zajednički troše ostvarene prihode (višečlano domaćinstvo). Obično se takvo domaćinstvo sastoji od supruga, supruge i djece, drugih srodnika (rođaci) i nesrodnika (kućne pomoćnice, stalni radnici na poljoprivrednim gazdinstvima i sl.); b) samac koji živi samostalno, hrani se samostalno i troši ostvarene prihode (jednočlano, odnosno samačko domaćinstvo). Pod pojmom ??zajedno stanuju?? podrazumijeva se zajedničko mjesto stanovanja, tj. zajednički život u istoj stambenoj jedinici. članovima domaćinstva smatraju se: ? članovi domaćinstva koji su privremeno odsutni (zbog izdržavanja kazne zatvora kraće od dvanćst mjeseci) i uključuju se u Anketu; ? učenici i studenti, koji se ubrajaju u članove domaćinstava, bez obzira na dužinu boravka izvan svog domaćinstva (u školama i na studijama); ? dnevni ili nedeljni migranti; osobe koje rade ili se školuju u drugom mjestu u zemlji ili inostranstvu i koje imaju ekonomske veze sa domaćinstvom (nemaju tamo svoje domaćinstvo) u kojem borave više od mjesec dana u toku godine takođe se ubrajaju u članove domaćinstva i imaju tretman privremeno odsutnih. Nosilac domaćinstva (glava domaćinstva ili referentno lice) je član domaćinstva koji je prepoznatljiv svim ostalim članovima domaćinstva. Glavu domaćinstva imenuju članovi domaćinstva. Najčešće je to lice koje donosi značajne odluke ili koje je odgovorno za finansijsku situaciju i blagostanje članova domaćinstva. Neophodno je precizno odrediti nosioca domaćinstva. Bitno je klasifikovati članove domaćinstva po starosti. Odrasli - članovi domaćinstva koji imaju 15 i više godina. Djeca - članovi domaćinstva uzrasta do 14 godina.
3.5. Statistička jedinica: Domaćinstva
3.6. Statistička populacija: 1) Samačko domaćinstvo - jednočlano domaćinstvo sastoji se od jednog člana, koji živi, troši i hrani se samostalno 2) Višečlano domaćinstvo - zajednica lica čiji članovi zajedno stanuju, hrane se i troše ostvarene prihode.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora, Gradsko područje, Ostalo područje.
3.8. Vremenska pokrivenost: Tokom 1983. godine izvršeno je teorijsko objedinjavanje uzorka i metodološko usklađivanje Ankete o porodičnim budžetima radničkih domaćinstava, Ankete o seoskim domaćinstvima i Ankete o prihodima, rashodima i potrošnji domaćinstava, koje se od tada sprovode pod jedinstvenim nazivom Anketa o potrošnji domaćinstava (APD). Anketa o potrošnji domaćinstava se od 1983. godine sprovodila na godišnjim intervalima na smanjenom uzorku (380 domaćinstava u Republici Crnoj Gori). Anketa o potrošnji domaćinstava je 2005. godine usaglašena sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a, čime je obezbijeđena međunarodna uporedivost podataka. Do 2015. godine istraživanje Anketa o potrošnji domaćinstava se sprovodila redovno, godišnje. Periodika prikupljanja i objavljivanja podataka Ankete o potrošnji domaćinstava je od 2015. godine, shodno Godišnjem planu i Kalendaru objavljivanja statističkih istraživanja, prešla sa jednogodišnjeg na višegodišnje istraživanje.
3.9. Osnovni (bazni) period: Mjesečni prosjek na godišnjem nivou.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Euro i procenat.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Postoje tri referentna perioda: na mjesečnom nivou evidentiraju se sve nabavke proizvoda i usluga, potrošnja iz sopstvene proizvodnje; izdaci o potrošnji polutrajnih dobara evidentiraju se za prethodna 3 mjesece; izdaci o potrošnji trajnih dobra evidentiraju se za 12 prethodnih mjeseci. Podaci se objavljuju na godišnjem nivou kao mjesečni prosjek.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašćenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvođačima zvanične statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Međunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. Uprava za statitistiku je izradila dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podatka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašcenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podatka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Odgovori se koriste isključivo u statističke svrhe i to kao sumarni podaci na nivou Crne Gore.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12, 47/19) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Do 2015. godine istraživanje Anketa o potrošnji domaćinstava se sprovodila redovno, godišnje. Periodika prikupljanja i objavljivanja podataka Ankete o potrošnji domaćinstava je od 2015. godine, shodno Godišnjem planu i Kalendaru objavljivanja statističkih istraživanja, prešla sa jednogodišnjeg na višegodišnje istraživanje. Eurostatu se salju podaci svake pete godine, podaci su poslati za 2010 i 2015. godinu.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci su dostupni na sajtu Monstata i u papirnoj formi https://www.monstat.org/cg/page.php?id=192&pageid=72
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedeće redovne publikacije: 1. Mjesečni statistički pregled: 2. Statistički Godišnjak: 3. Crna Gora u brojkama: 4. Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza: 5. Broj i struktura poslovnih subjekata: Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznačanijih vanrednih publikacija su sljedeće: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori: 2. Djeca u Crnoj Gori: 3. Najčešće korišćeni statistički podaci: Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Podaci su dostupni na sajtu Monstata (pdf i excel format) link http://www.monstat.org/cg/page.php?id=72&pageid=72
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12, 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučno-istraživačke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.
10.5. Drugo: Podaci se šalju Eurostat-u.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodoligija je dostupna na sajtu Monstata link https://www.monstat.org/uploads/files/apd/2021/Metodologija%20Ankete%20o%20potro%C5%A1nji%20doma%C4%87instava.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapređenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanične statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: 1. Stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statistički procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapređenja, 5. Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Međunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživači - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Anketa o potrošnji domaćinstava je istraživanje zasnovano na uzorku, pa rezultati koji se dobijaju iz anketa na bazi uzorka podložni su uobičajenim vrstama grešaka u vezi sa tehnikama uzorkovanja i intervjuima. Greške su: greške uzorkovanja, neuzoračke greške, greške mjerenja, procesuiranja i neodaziva.
13.2. Greška uzorka: Greške uzorkovanja su karakteristika svih istraživanja koja se rade na uzorku i izazvane su posmatranjem uzorka kao dijela populacije. Veličina uzoračke greške može da se kontroliše preko veličine uzorka i dizajna uzorka. Međutim, za neke manje domene (nivoe ili grupe podataka) koje imaju nedovoljan broj jedinica u uzorku, velike uzoračke greške dovode do nepouzdanih rezultata. Mjera preciznosti najvažnijih pokazatelja o ekonomskoj aktivnosti stanovništva se može izraziti kao standardna greška.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Neuzoračke greške: prekomjernog obuhvata (over-coverage), nedovoljnog obuhvata (under-coverage), greške mjerenja i obrade, editovanja i imputacije podataka, neodaziva.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Konačni podaci se objavljuju četiri i po mjeseca nakon završene referentne godine. Pravovremenost konačnih podataka: T + četiri i po mjeseca nakon završene referentne godine.
14.2. Tačnost: Indikator tačnosti predstavlja vremensku razliku između stvarne objave podataka i planirane objave podataka. Rokovi za objavljivanje rezultata ovog istraživanja su definisani u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka. Indikator TP3 (tačnost) je 59, tj. razlika između planirane i stvarne objave je pedesetdevet dana. To znači da su podaci objavljeni pedesetdevet dana nakon planiranog datuma predviđenim Kalendarom objave podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Jedan od glavnih ciljeva Ankete o potrošnji domaćinstava je da se pri definisanju ukupne potrošnje primijene međunarodne preporuke kako bi se ova kategorija mogla upoređivati sa istovjetnom kategorijom u drugim zemljama, posebno evropskim.
15.2. Vremenska uporedivost: Anketa o potrošnji domaćinstava se sprovodi kontinuirano tj. domaćinstva se anketiraju neprekidno tokom cijele godine od 2005. do 2015. godine. Periodika istraživanja je promijenjena sa jednogodišnje na višegodišnju. Do početka 2011. za ponderisanje podataka upotrebljavali su se podaci iz Popisa stanovništva 2003. god. Od početka 2011. za ponderisanje podataka upotrebljavaju se podaci iz Popis stanovništva, domaćinstava i stanova od 2011. godine.

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije dostupno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Anketa o potrošnji domaćinstava je zasnovana na bazi podataka iz istraživanja koja se radi na bazi uzorka.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečna
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju u papirnoj formi. U Anketi se primjenjuju metod vođenja dnevnika (D-1) i metod usmenog ispitivanja izabranih domaćinstava (intervju metod) na bazi upitnika, gdje se popunjavaju upitnici P-1, P-2, P-3 i upitnik za neodaziv NO-4.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.