Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Energetika
Istraživanje / popis: Bilans uglja

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek poslovnih statistika, statistike stranih filijala i strukturalne biznis statistike
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
01/10/2020

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj istrazivanja je izrada bilansa uglja. U bilansu uglja se prikazuju podaci o ostvarenoj proizvodnji uglja, kolicinama utrosenih za dalju proizvodnju, količinama zaliha i kolicini ostvarene potrosnje nergenata kod krajnjih potrosaca.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Izvjestajne jedinice za bilans uglja su privredna drustva koja se bave proizvodnjom uglja. Bilans uglja obuhvata i podatke iz statistickih istrazivanja iz oblasti statistike energetike, spoljne trgovine, industrije, saobracaja i poljoprivrede.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Proizvodnja domace primarne energije je oblik energije koji nije bio podvrgnut procesu konverzije ili transformacije (ugalj, nafta, prirodni gas, biomasa, ogrijevno drvo, hidroelektricna energija, geotermalna energija, energija vjetra i solarna energija). Povraceni proizvodi su rijetki, a prisutni su da bi pokrili izvore goriva koji se obnavljaju od goriva vec proizvedenih, ali se ne broje ili cuvaju. Npr. otpad uglja se moze kasnije povratiti za upotrebu. Uvoz i izvoz obuhvataju kolicine koje su prešle preko nacionalne granice. Saldo zaliha je razlika izmedju zaliha u prvom danu u godini (pocetne zalihe) i zaliha u poslednjem danu u godini (krajnje zalihe). Medjunarodna skladišta obuhvataju kolicine isporucene za potrebe medjunarodne brodske plovidbe. Statisticka razlika je kategorija koja ukljucuje zbir neobjašnjenih statistickih razlika izmedju proizvodnje i potrošnje za pojedine energente. Bruto domaca potrošnja energije izracunava se na sledeci nacin: Proizvodnja domace primarne energije + Uvoz - Izvoz + Saldo zaliha - Medjunarodna skladišta. Transformacije - ulaz je utrosak goriva kao sirovine za proizvodnju energije u termoelektranama, TE-TO, industrijskim energanama, toplanama, rafinerijama, visokim pecima i preradi uglja. Transformacije - izlaz obuhvata proizvodnju transformisanih oblika energije (termoelektricna energija, toplotna energija, derivati nafte, visokopecni gas i konvertorski gas). Razmjena i transferi obuhvataju razmjenu medjufaznih proizvoda (frakcije, destilati), gotovih proizvoda (hidroelektricna energija) i proizvoda koji se ponovo preradjuju (primarni benzin, mazut, maziva). Potrosnja grane energetike obuhvata energiju utrosenu za rad u energetskom sektoru. Gubici prenosa i distribucije energije obuhvataju gubitke nastale: - za elektricnu energiju: pri prenosu i distribuciji; - za cvrsta goriva: pri transportu; - za tecna goriva: pri transportu i distribuciji; - za ogrijevno drvo: pri transportu. Energija raspoloziva za finalnu potrosnju predstavlja energiju namijenjenu krajnjim potrošacima. Finalna potrosnja za neenergetske svrhe obuhvata finalnu potrosnju raspolozive energije kao sirovine u tehnoloskom procesu za proizvodnju neenergetskih proizvoda, pri cemu se od ukupnog utroska posebno prikazuje utrosak u hemijskoj industriji. Finalna potrosnja energije obuhvata finalnu potrosnju raspolozive energije za energetske svrhe u: - industriji (crna metalurgija, obojeni metali, hemijska industrija, nemetalni minerali, vadjenje rude i kamena, prehrambeni proizvodi, pica i duvan, tekstil i koža, papir, celuloza i stampanje, masine i oprema, ostala industrija); - saobracaju (zeljeznice, drumski, vazdusni, brodski i ostali saobracaj); - domacinstvima, poljoprivredi i ostalo (sva domacinstva, ukljucujuci i domacinstva sa zaposlenim licima, poljoprivreda i ostali potrosaci, npr. skolstvo, zdravstvo, administracija, itd.).
3.5. Statistička jedinica: Izvjestajne jedinice za bilans uglja su privredna drustva koja se bave proizvodnjom uglja. Bilans uglja obuhvata i podatke iz statistickih istrazivanja iz oblasti statistike energetike, spoljne trgovine, industrije, saobracaja i poljoprivrede.
3.6. Statistička populacija: Podaci se prikupljaju od proizvodjaca uglja i popunjavanjem ovog izvjestaja od njihove strane dobijaju se kompletni podaci o proizvodnji uglja.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: od 2005. godine
3.9. Osnovni (bazni) period: Referentna godina

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
1000 tona, TJ

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Referentni period je godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašćenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. Uprava za statitistiku je izradila dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podatka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašcenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podatka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Individualni podaci su zasticeni od bilo kakve vrste zloupotrebe prema Zakonu o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike "Sl. list Crne Gore", br. 18/12 od 30.03.2012.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Ovo istrazivanje se diseminira godisnje.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci su dostupni na sajtu: http://monstat.org/cg/page.php?id=41&pageid=41
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: http://monstat.org/cg/page.php?id=41&pageid=41
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Podaci se redovno dostavljaju Eurostatu.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
http://monstat.org/userfiles/file/ENERGETIKA/metodologije/Metodologija_Bilans%20uglja_CG.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet se prati u svim fazama proizvodnje podataka, od strane odgovornih statisticara, u skladu sa specifikacijom za konkretno istrazivanje. Prikupljanje, unos i obrada podataka su obicno predmet ovog nadgledanja.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Istraživanje o bilansu uglja je uskladjeno sa preporukama Eurostata i Medjunarodne agencije za energetiku (Regulativa EC 1099/2008) i sa Klasifikacijom djelatnosti NACE Rev.2.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci se publikuju 11 mjeseci nakon zavrsenog referentnog perioda.
14.2. Tačnost: Svi rokovi za objavljivanje su ispoštovani u skladu sa Kalendarom objavljivanja podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno.
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno.

15.3. Domen usklađenosti: Sadrzaj, obuhvat, klasifikacije i ostala pravila za izradu bilansa uglja definisani su osnovnom Regulativom 1099/2008 i Prirucnikom za energetsku statistiku Eurostata i IEA.
15.4. Interna usklađenost: Podaci su interno koherentni.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Tipicne revizije su minimalne. Znacajne revizije se koriste samo ukoliko dodje do metodoloških promjena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Izvjestajne jedinice za istrazivanje o bilansu uglja su privredna drustva koja se bave proizvodnjom uglja.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
godisnje
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju u godišnjoj periodici primjenom metoda kompilacije podataka.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije dostupno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.