Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Indikatori finansijske stabilnosti

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Centralna banka Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Sektor za finansijsku stabilnost i istraživanja i statistiku
1.5. Adresa kontakta: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 6, 81000 Podgorica

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
18. avgust 2021.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
7. decembar 2023.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Indikatori finansijske stabilnosti se odnose primarno na banke, a predstavljaju relativne pokazatelje, tj. odnose između različitih veličina karakterističnih za bankarski sektor.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
U skladu sa Priručnikom MMF-a za proizvodnju indikatora finansijske stabilnosti 2019.
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Indikatori finansijske stabilnosti se odnose primarno na banke. Pored toga, jedan mali segment indikatora finansijske stabilnosti se odnosi na tržište nekretnina.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Istraživanje je u skladu sa Priručnikom MMF-a za proizvodnju indikatora finansijske stabilnosti iz 2019.
3.5. Statistička jedinica: Banke u Crnoj Gori.
3.6. Statistička populacija: Banke u Crnoj Gori.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Za veliku većinu serija: kvartalni podaci počev od 2006. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: n.r.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Procenti; za jednu seriju bazni poeni

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kvartal

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
U skladu sa Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl. list Crne Gore , br. 1812), Centralna banka Crne Gore je proizvodac zvanicne monetarne i finansijske statistike. Prikupljanje i obrada podataka vrši se u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Crne Gore ( Sl. list Crne Gore , br. 4010, 4610 i 613), Zakonom o bankama (Sl. list Crne Gore , br. 1708, 4410 i 4011) i Odlukom o izvještajima koji se dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore (Sl.list Crne Gore,br. 6412).
6.2. Dijeljenje podataka: MMF; Monstat za National Summary Data Page za eGDDS.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Poglavlje V Statisticka povjerljivost Zakona (EC) No 2232009 Evropskog Parlamenta i Savjeta donijetog 11 Marta 2009 o Evropskoj statistici reguliše zaštitu i prenos povjerljivih podataka u ESS i ESCB.
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se objavljuju na zbirnoj a ne na individualnoj osnovi.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuju na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statističkih podataka. Kalendar je javno dostupan.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https:www.cbcg.memestatistikakalendar-objavljivanja-statistike
8.3. Korisnički pristup: Podaci su dostupni na sajtu CBCG, prema kalendaru objavljivanja i svima su dostupni u isto vrijeme.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Kvartalno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: n.r.
10.2. Publikacije: Podaci su dostupni na veb sajtu CBCG na https:www.cbcg.memestatistikastatisticki-podaciindikatori-finansijske-stabilnosti
10.3. Onlajn baza podataka: n.r.
10.4. Pristup mikro-podacima: n.r.
10.5. Drugo: Pored veb sajta CBCG, podaci su dostupni i na stanici MMF-a https:data.imf.org?sk=51B096FA-2CD2-40C2-8D09-0699CC1764DA

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Priručnik MMF-a za proizvodnju indikatora finansijske stabilnosti, 2019. https:www.imf.orgenDataStatisticsFSI-guide
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Radne procedure

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Kvalitet je osiguran primjenom statističkih kocepata koji su prikazani u Priručniku MMF-a za indikatore finansijske stabilnosti 2019.
11.2. Procjena kvaliteta: n.r.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: n.r.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: n.r.
12.3. Potpunost podataka: n.r.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: n.r.
13.2. Greška uzorka: n.r.
13.3. Ne-uzorkovana greška: n.r.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: n.r.
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju oko mjesec i po dana nakon isteka perioda na koji se odnose, u skladu sa kalendarom objavljivanja.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su proizvedeni u skladu sa Priručnikom MMF-a za proizvodnju indikatora finansijske stabilnosti, 2019.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci nijesu u potpunosti uporedivi. Detaljnija objašnjenja o tome data su u eksel fajlu u kome se podaci objavljuju, na: https:www.cbcg.memestatistikastatisticki-podaciindikatori-finansijske-stabilnosti

15.3. Domen usklađenosti: n.r.
15.4. Interna usklađenost: n.r.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: n.r.
17.2. Praksa revizije: n.r.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: U pitanju su računovodstveni podaci iz bilansa stanja i bilansa uspjeha banaka, kao i supervizorski podaci.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Kvartalno
18.3. Prikupljanje podataka: Direktno izvještavanje od strane banaka
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
n.r.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh
n.r.

 

.