Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Multi - domenske statistike
Oblast: Inovativne akivnosti preduzeca
Istraživanje / popis: Inovativne aktivnosti preduzeca

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2/12/2022
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
14/12/2022
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
2/12/2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Cilj statistike inovacija je dobijanje podataka o inovativnim aktivnostima u industriji i odabranim uslugama, o broju preduzeća koja se bave procesnim i/ili proizvodnim inovacijama u posmatranom periodu, o preduzećima koja imaju tekuće ili nemaju inovativne aktivnosti, koliko je sredstava uloženo u inovativne aktivnosti, o saradnji sa drugim preduzećima, institucijama i korisnicima inovacija u razvoju, kao i efektima inovativne djelatnosti.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Izvještajne jedinice su preduzeća sa 10 i više zaposlenih iz određenih sektora prema Klasifikaciji djelatnosti 2010: Sektor B - "Vađenje rude i kamena? Sektor C - "Prerađivačka industrija"; Sektor D - "Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija"; Sektor E - "Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti"; Sektor F - "Građevinarstvo"; Sektor G - "Trgovina na veliko i na malo, popravka motornih vozila i motocikla"; Sektor H - "Transport i skladištenje"; Sektor I - "Usluge smeštaja i ishrane"; Sektor J - "Informisanje i komunikacije"; Sektor L - "Poslovanje nekretninama"; Sektor M - "Stručne, naučne i tehničke djelatnosti"; Sektor N - "Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti".
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Inovacije su novi ili poboljšani proizvodi (robe ili usluge) ili procesi koji zadovoljavaju sljedeće kriterijume: 1. Značajno se razlikuju od proizvoda koji su prethodno bili ponuđeni na tržištu ili procesa korišćenih unutar preduzeća; 2. Primijenjeni su na tržištu ili su u upotrebi u preduzeću; 3. Treba da su novi makar na nivou preduzeća, što znači da inovacija ne mora da bude "nova za tržište" niti "nova za svijet". Inovativne aktivnosti obuhvataju sve razvojne, finansijske i komercijalne aktivnosti preduzete od strane preduzeća, koja treba da rezultira inovaciju za preduzeće. Inovacija proizvoda podrazumijeva novu ili znatno poboljšanu robu ili uslugu (proizvod) koja se u svojim komponentama ili osnovnim karakteristikama značajno razlikuje od prethodne robe ili usluge preduzeća i koja je plasirana na tržištu. Inovacije u poslovnom procesu podrazumijevaju nove ili poboljšane poslovne procese za jednu ili više poslovnih funkcija (proizvodni proces, metod distribucije, aktivnost podrške za proizvode i sl.) koje se značajno razlikuju od prethodnih poslovnih procesa preduzeća i koje su implementirane unutar preduzeća. Inovacija treba da ima vidljivi uticaj na nivo produktivnosti, kvalitet proizvoda/usluge, trošak proizvodnje/distribucije. Uvedene procedure koje su omogućile uvođenje inovacija proizvoda, računaju se takođe kao inovacije u procesu.
3.5. Statistička jedinica: Preduzeće sa 10 i više zaposlenih iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev 2.
3.6. Statistička populacija: Okvir za uzorak formiran je na osnovu podataka iz Biznis registra Uprave za statistiku, gdje su uključena sva preduzeća iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev 2 koja imaju 10 i više radnika.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Od 2021. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Mjerna jedinica u istraživanju su procenti (%).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Dvogodisnje istrazivanje.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala nekolika memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisan Sporazum o saradnji sa proizvođačem zvanične statistike Ministarstvom nauke.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podatka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašćenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se publikuju kao agregirani najniže na nivou opštine. Pravila pristupa mikro podacima definisana su članovima 58 i 59 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Crne Gore.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Podaci se objavljuju svake druge godine.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: /
10.2. Publikacije: /
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naučno-istraživacke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije dostupno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Za realizaciju istraživanja o inovativnim aktivnostima preduzeca koristi se metodologija Eurostata.Istraživanje o inovativnim aktivnostima preduzeća je usklađeno sa Implementacionom regulativom (EU) br. 995/2012 i Oslo priručnikom (4 izdanje).
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanične statistike za 2019-2023. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Dalja implementacija kodeksa kvaliteta zvanične statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku 3. Implementacioni plan Izvještaji o kvalitetu za statistička istraživanja dostupni su na linku: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1516&pageid=1516

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapređenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanične statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: 1. Stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statistički procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapređenja, 5. Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat. Nacionalni korisnici: - Ministarstvo nauke i Ministarstvo ekonomskog razvoja; - Studenti; - Istraživači; - Mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodičza implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Podaci koji se prikupljaju ovim istraživanjem odredjeni su metodologijom istraživanja koja je definisana uredbama EU-a i metodološkim standardima Eurostata koji se odnose na istrazivanje o inovativnim aktivnostima preduzeca.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena:
13.2. Greška uzorka: Uzoračke greške su izazvane posmatranjem uzorka kao dijela populacije. Veličina uzoračke greške može da se kontroliše preko veličine uzorka i dizajna uzorka. Za neke manje domene (nivoe ili grupe podataka) koje imaju nedovoljan broj jedinica u uzorku, velike uzoračke greške dovode do nepouzdanih rezultata.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Neuzoračke greške: prekomjernog obuhvata (over-coverage), nedovoljnog obuhvata (under-coverage), greške mjerenja i obrade, editovanja i imputacije podataka, neodaziva.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost:
14.2. Tačnost: Rokovi za objavljivanje rezultata ovog istraživanja su definisani u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka i ti rokovi za publikovanje saopštenja se poštuju. Indikator TP3 (tačnost) je 0, tj. nema razlike između planirane i stvarne objave, što znači da su podaci objavljeni u skladu sa Kalendarom objave podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci na nivou Crne Gore su uporedivi sa podacima zemalja koja se sprovode u Istraživanju o Inovativnim aktivnostima preduzeca prema metodologiji Eurostata u skladu sa Implementacionom regulativom (EU) br. 995/2012.
15.2. Vremenska uporedivost: /

15.3. Domen usklađenosti: /
15.4. Interna usklađenost: /

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Objavljeni podaci se smatraju konačnim osim u slučaju metodoloških promjena i uvođenja novih klasifikacija, uslijed čega podliježu reviziji.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Istraživanje o Inovatibnim aktivnostima preduzeca je bazirano na uzorku.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Za period od 2018-2020.godine.
18.3. Prikupljanje podataka: Papirna forma.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Istraživanje se radi u skladu sa metodologijom Eurostata i u skladu je sa međunarodnim standardima. što se tiče prilagođavanja nacionalnim potrebama, ne postoji nikakvo usklađivanje, jer se iz ovog istraživanja dobija širok spektar odgovora i podataka koji zadovoljavaju i nacionalne interese.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.