Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Izvjestaj o drzavnom dugu

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Direktorat za javni dug
1.5. Adresa kontakta: Stanka Dragojevića br. 2

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
21.09.2021.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
21.09.2021.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o domaćem i spoljnjem dugu, otplati duga, sa podacima o svim varijablama duga, kao i ukupan državni dug za navedeni kvartal, dat u apsolutnom iznosu i u odnosu na GDP
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Ekonomska klasifikacija, Funkcionalna klasifikacija
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
centralni nivo države
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Državni dug se odnosi na centralni nivo države. Centralni nivo države su državni organi i organi državne uprave, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa, koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države. Državni dug sastoji se od ino i domaćeg duga. U izvještaju o državnom dugu Ino dug prikazan je po kreditorima (po osnovu kredita i euroobveznica) i domaći dug prikazan po je po instrumentima kao što su krediti kod komercijalnih banaka, stara devizna štednja, obaveze po osnovu obeštećenja, zaostale penzije, državni zapisi, obveznice fonda rada, Domaće obvneznice, Pravna lica i privredna drustva . Takođe, izvještaj sadrži i prikaz valutne strukture, kamatne strukture duga, kao i strukture u odnosu na porijeklo kreditora tj. domaći i ino.
3.5. Statistička jedinica: MFSS, CBCG; MMF;Svjetska banka;rejting agnecije i druge medjunarodne i finansijske institucije
3.6. Statistička populacija: Statističku populaciju čine potrošačke jedinice na centralnom nivou države tj. državni organi, organi državne uprave (ministarstva i organi uprave), kao i pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa i koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o izvještaju državnog duga dostupni su od 31.12.2006
3.9. Osnovni (bazni) period: januar-mart;april-jun, jun-septembar, septembar-decembar

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
u milionima eura

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
kvartal

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti
6.2. Dijeljenje podataka: MFSS, CBCG; MMF;Svjetska banka;rejting agencije i druge međunarodne i finansijske institucije

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o statistici i sistemu zvanične statistike
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
nije relevantno

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
"Kalendar objavljivanja statističkih podataka je dokumenat koji se objavljuje na internet stranici Zavoda za statistiku, kao proizvođača statistike, ali i Statističkog Savjeta. On se objavljuje na internet stranici najkasnije do 20. decembra tekuće godine za sledeću godinu. Svi proizvođači su dužni da izrade i održavaju Kalendar, tako da je ovo jedinstveni dokument, koji objedinjava sve proizvođače statistike u Crnoj Gori (koji su određeni Zakonom o statistici i statističkom sistemu Crne Gore), a koji objavljuju statističke podatke."
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=10&page=1

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Kvartalno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=10&page=1
10.2. Publikacije: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=10&page=1
10.3. Onlajn baza podataka: https://www.gov.me/biblioteka?sort=published_at&dt=10&page=1
10.4. Pristup mikro-podacima: nisu dostupni
10.5. Drugo: web, papirne forme

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 020/14 od 25.04.2014, 056/14 od 24.12.2014, 070/17 od 27.10.2017, 004/18 od 26.01.2018, 055/18 od 01.08.2018, 066/19 od 06.12.2019, 070/21 od 25.06.2021)
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zadatak zvanične statistike je da obezbjeđuje kvantitativne i reprezentativne informacije o ekonomskom, demografskom, socijalnom i stanju životne sredine u Crnoj Gori, svim korisnicima po međunarodno definisanoj metodologiji i najvišim profesionalnim standardima. Podaci za nacionalne potrebe i međunarodnu diseminaciju se obezbjeđuju sa minimalnim troškovima. Na sledećem linku možete preuzeti Politiku kvaliteta: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1623&pageid=1623

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Moderan pristup menadžmenta, stručno usvršavanje kadra, redovno usklađivanje sa međunarodnim standardima, orijentacija ka korisnicima, modernizacija procesa
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: MFSS, CBCG, MMF, Svjetska banka, Evropska komisija, Rejting agencije
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije dostupno
12.3. Potpunost podataka: Nacionalni zahtjevi su ispunjeni

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Podaci o državnom dugu se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobičajenim vrstama greške prilikom obrade.
13.2. Greška uzorka: nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Nije relevantno
14.2. Tačnost: Nije relevantno

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su djelimično uporedivi sa podacima drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi u potpunosti

15.3. Domen usklađenosti: Ne postoji slično istraživanje sa kojim bi se moglo vršiti poređenje.
15.4. Interna usklađenost: Nije dostupno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije dostupno
17.2. Praksa revizije: Nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: SAP sistem, uz interno vodjenje podataka
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
30 dana po isteku kvartala
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju putem administrativnih izvora i izvještajne metode.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.