Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Poljoprivreda i ribarstvo
Istraživanje / popis: Izvjestaj o ulazu sirovog mlijeka (kravlje mlijeko) i dobijeni mlijecni proizvodi

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike poljoprivrede i ribarstva
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
29.08.2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Statističko istraživanje - Mjesečni izvještaj o Ulazu sirovog (kravljeg) mlijeka i dobijenim mliječnim proizvodima ima za cilj da obezbijedi podatke o isporukama kravljeg mlijeka mljekarama koje prerađuju mlijeko i bave se proizvodnjom mliječnih proizvoda.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev. 2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Stočarstvo
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Mlijeko za piće obuhvata sirovo mlijeko direktno namijenjeno za konzumiranje. Pavlaka ili krem-film od masti koji se prirodno formira na površini mlijeka ako ga uklonimo skidanjem sa površine mlijeka ili ekstrahom iz mlijeka centrifugiranjem u separatoru kreme ima i relativno visok sadržaj masti (obično preko 10% težina proizvoda). Kisjelo mlijeko odnosi se na jogurte za piće, pripremljene toplotnim obrađivanjem-fermentisanjem mlijeka. Maslac i drugi mliječni proizvodi od žute masti: uključuje maslac, kajmak i ulje maslaca i druge proizvode žute masti izražene u ekvivalentu maslaca sa sadržajem mliječne masti jednakom 82% težine proizvoda. Sir svježi ili sazreli, čvrsti ili polutvrdi proizvodi dobijeni koagulacijom mlijeka, djelimično obranog mlijeka, kreme, kremaste paste, samostalno ili u kombinaciji pomoću sira ili drugih pogodnih sredstava za koagulaciju, i djelimično ispuštanjem sirutke koja je rezultat takve koagulacije.
3.5. Statistička jedinica: Preduzeća ili mljekare koja kupuju cijelo mlijeko ili u određenim slučajevima i mliječne proizvode, direktno iz poljoprivrednih gazdinstava ili iz mljekara u cilju transformacije u mliječne proizvode.
3.6. Statistička populacija: Ovo istraživanje zasniva se na obuhvatu svih mljekara.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci su dostupni od 2014. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Bazni period pri izradi indeksa je isti mjesec prethodne godine i prethodni mjesec iste godine.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Litar (za količnu kravljeg mlijeka, kao i za količinu mlijeka za piće), kilogram (mliječne proizvode).

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Referetni period za ovo istraživanje je mjesec dana.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12, 47/19) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašćenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvođačima zvanične statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Međunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12, 47/19) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podataka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podataka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašćenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Shodno članu 56. Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Shodno članu 57. povjerljivi podaci individualni podaci mogu se koristiti samo u statističke svrhe i iskazati u zbirnom (agregatnom) obliku, u skladu sa odredbama ovog zakona. Proizvođači zvanične statistike ne smiju koristiti podatke i informacije prikupljene u okviru aktivnosti zvanične statistike u svrhe utvrdjivanja prava i obaveza za izvještajnu jedinicu na koju se ti podaci i informacije odnose.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12, 47/19) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.monstat.org/uploads/files/Kalendar%20%20objavljivanja%20za%202023%20-%20MNE.pdf
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Dinamika objavljivanja podataka je mjesečna.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Izdanje koje sadrži podatke o ovom istraživanju je saopštenje (Saopstenje o ulazu sirovog(kravljeg)mlijeka i dobijenim mliječnim proizvodima u mljekarama). http://monstat.org/cg/page.php?id=1306&pageid=61
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedeće redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesečni statistički pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznačanijih vanrednih publikacija su sljedeće: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najčešce korišceni statistički podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije relevantno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12, 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podataka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naucno istraživačke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.
10.5. Drugo: Nije relevantno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Uputstvo o metodologiji za ovo istraživanje se moze naći na nasem sajtu na sljedećem linku: http://monstat.org/userfiles/file/poliprivreda/metodologije/Metodolosko%20uputstvo-%20Mlijeko.pdf Metodologija je ista za godišnje i mjesečno istraživanje obzirom da se prikupljaju slične varijable, jedina razlika je što mjesečno saopštenje obihvata samo kravlje mlijeko. Izrada podataka temelji se na preporukama koje su u skladu sa standardima i preporukama EU(Council Directive No. 96/16/EC) za oblasti statistike mlijeka i mliječnih proizvoda.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapređenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanične statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: 1. Stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statistički procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapređenja, 5. Smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Jedan od kriterijuma za provjeru kvaliteta podataka jeste kroz uporednu analizu mjesečnih podataka sa istim mjesecom prethodne godine, kao i sa prethodnim mjesecom kao i sa podacima od administrativnog izvora-Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Međunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave - Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - Nevladine organizacije - Studenti - Istraživači - Mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/uploads/files/O%20NAMA/2.%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika%20-%202022_FINAL(1).pdf
12.3. Potpunost podataka: Međunarodni i nacionalni zahtjevi zadovoljeni.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Mjesečno istraživanje o ulazu sirovog (kravljeg) mlijeka i dobijenih mlijecnih proizvoda se sprovodi na nad cijelom populacijom, podaci se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobicajenim vrstama greške prilikom unosa, greškama prilikom obrade i neodgovora.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: U neuzoracke greške spadaju: greška obuhvata, greška mjerenja, greška odaziva i greška obrade.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Vremenski period izmedju dostupnosti podataka i objave je 45 dana.
14.2. Tačnost: Shodno Godišnjem planu zvanične statistike i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka planirano je objavljivanje padataka ovog istraživanja 15-og u mjesecu.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi u potpunosti.

15.3. Domen usklađenosti: Ovo istraživanje je usaglašeno sa regulativom.
15.4. Interna usklađenost: Interno koherentno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije relevantno.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci iz ovog istraživanja izvor su za proračun količine otkupljenog mlijeka (kravlje) od strane mljekara i za pracenje obima proizvodnje mliječnih proizvoda na mjesečnom nivou.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Periodika prikupljanja podataka je mjesečna.
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci od mljekara prikupljaju se izvještajnom (poštanskom) metodom. Podatke za proizvodnju popunjava ovlašćeno lice, a ovjerava ga odgovorno lice privrednog društva sa pečatom privrednog društva. Nakon toga popunjeni obrasci mljekara dostavljaju se Upravi za statistiku.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.