Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Mjesecna prijava za obracun poreza na dodatu vrijednost

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Poreska uprava
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Podrucne jedinice Poreske uprave, Portal Poreske uprave
1.5. Adresa kontakta: šarla de Gola 2, Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
15/01/2020
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
15.01.2020.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o broju PDV obveznika, sa finansijskim pokazateljima : oporezivi i oslobodeni promet, izlazni PDV na isporuke proizvoda i usluga, ulazni PDV pri nabavci proizvoda i usluga, PDV zaduženje, PDV kredit, podaci o prosjecnom/najmanjem/najvecem broju prijava u mjesecu, podaci o prosjecnom broju prijava bez transakcija.Podaci o prosjecnom/najvecem/najmanjem PDV zaduženju i PDV kreditu.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Nace.Rev.2/Nace.Rev.1
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Nije relevantno
3.5. Statistička jedinica: Pravna i fizicka lica obveznici PDV-a
3.6. Statistička populacija: Pravna i fizicka lica obveznici PDV-a
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: od 2003. godine
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Broj obveznika - brojcano; Puni iznos - u evrima.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvanicnoj statistici, godišnji plan zvanicne statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Monstat

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o poreskoj administraciji ( cl.16.stav2) ; Zakon o zaštiti podataka o licnosti; Zakon o statistici i statistickom sistemu
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Zakon o poreskoj administraciji ( cl.16.stav2) ; Zakon o zaštiti podataka o licnosti; Zakon o statistici i statistickom sistemu

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuju u skladu sa Kalendarom objavljivanja statistickih podatak; https://www.monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2017/Kalendar_2017_ostali_proizvodjaci%20.pdf
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2019/Kalendar_2019_ostali_proizvodjaci%20.pdf
8.3. Korisnički pristup:

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Nije relevantno

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Nije relevantno
10.2. Publikacije:
10.3. Onlajn baza podataka:
10.4. Pristup mikro-podacima: Nije relevantno
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Poreski informacioni sistem
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Nije dostupno

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Nije dostupno
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nije relevantno
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Istraživanje nije sprovedeno
12.3. Potpunost podataka:

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: 2/14/2020
14.2. Tačnost: Nije relevantno

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno

15.3. Domen usklađenosti: Nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije relevantno
17.2. Praksa revizije: Nije relevantno

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: CROO, CRPS, Registar poreskih prijava, Izvještaj o uplati poreske obaveze;
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Kontinuirano
18.3. Prikupljanje podataka: Izvještajne jedinice: Papirna prijava; Elektronskim putem; Knjigovodstvo Poreske uprave;
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.