Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Podaci o primicima, izdacima drzave i lokalne samouprave

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Direktorat za državni budžet
1.5. Adresa kontakta: Stanka Dragojevića br. 2

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
20.09.2021.
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
20.09.2021.

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Podaci o primicima, izdacima i budžetskom bilansu državnog budžeta, lokalne samouprave i konsolidovanim javnim finansijama. Podaci o javnim prihodima i rashodima po ekonomskoj klasifikaciji.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Ekonomska klasifikacija
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
sektor Opšte države
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Primici obuhvataju: 1) tekuće prihode (poreze, doprinose, takse, naknade, koncesije i ostale prihode); 2) primitke od prodaje imovine; 3) primitke od otplate kredita; 4) donacije i transfere; 5) pozajmice i kredite (domaće i inostrane); 6) druge prihode, u skladu sa zakonom. Izdaci obuhvataju: 1) tekuće izdatke za: bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za materijal i usluge, tekuće održavanje, kamate, rentu, subvencije i ostale izdatke; 2) transfere za socijalnu zaštitu; 3) transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru; 4) kapitalne izdatke za nabavku i investiciono održavanje finansijske i nefinansijske imovine; 5) date pozajmice i kredite; 6) otplate dugova, garancija i obaveza iz prethodnih godina; 7) ostale isplate, u skladu sa zakonom.
3.5. Statistička jedinica: potrošacke jedinice centralnog budžeta, budžeta lokalnih samouprava i njihove potrošacke jedinice
3.6. Statistička populacija: Ciljana statistička populacija su: državni organi, organi državne uprave ( ministarstva i organi uprave), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Državna revizorska institucija Crne Gore, državni fondovi, javne ustanove i druga samostalna pravna lica koja se finansiraju iz budžeta države, organi opštine, lokalni organi i javne službe opštine.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci o glavnim indikatorima istraživanja su dostupni od 2006. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Godišnji podaci

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
u milionima Eura

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike
6.2. Dijeljenje podataka: Nacionalne institucije koje su zvanični proizvođači sa kojima je uspostavljena saradnja za razmjenu podataka su: Zavod za statistiku Crne Gore i Centralna banka Crne Gore. Međunarodne institucije koje su zvanični proizvođaci sa kojima je uspostavljena saradnja za razmjenu podataka su: MMF, Svjetska banka, Evropska komisija, Eurostat

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Zakon o statistici i sistemu zvanične statistike
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
nije relevantno

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
"Kalendar objavljivanja statističkih podataka je dokumenat koji se objavljuje na internet stranici Zavoda za statistiku, kao proizvođača statistike, ali i Statističkog Savjeta. On se objavljuje na internet stranici najkasnije do 20. decembra tekuće godine za sledeću godinu. Svi proizvođači su dužni da izrade i održavaju Kalendar, tako da je ovo jedinstveni dokument, koji objedinjava sve proizvođače statistike u Crnoj Gori (koji su određeni Zakonom o statistici i statističkom sistemu Crne Gore), a koji objavljuju statističke podatke."
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: https://www.gov.me/mif/drzavni-budzet-i-javni-dug

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Godišnje

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: https://www.gov.me/clanak/gdds-godisnji-podaci-za-2020-godinu
10.2. Publikacije: https://www.gov.me/clanak/gdds-godisnji-podaci-za-2020-godinu
10.3. Onlajn baza podataka: Baza podataka nije dostupna.
10.4. Pristup mikro-podacima: iz izvještaja
10.5. Drugo: web, papirne forme

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Ovo statističko istraživanje se sprovodi u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, kao i Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zadatak zvanične statistike je da obezbjeđuje kvantitativne i reprezentativne informacije o ekonomskom, demografskom, socijalnom i stanju životne sredine u Crnoj Gori, svim korisnicima po međunarodno definisanoj metodologiji i najvišim profesionalnim standardima. Podaci za nacionalne potrebe i međunarodnu diseminaciju se obezbjeđuju sa minimalnim troškovima. Na sledećem linku možete preuzeti Politiku kvaliteta: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=1623&pageid=1623

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Moderan pristup menadžmenta, stručno usvršavanje kadra, redovno usklađivanje sa međunarodnim standardima, orijentacija ka korisnicima, modernizacija procesa
11.2. Procjena kvaliteta: Nije dostupno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Ministarstvo finansija, Zavod za statistiku Crne Gore, Centralna banka Crne Gore, MMF, Svjetska banka, Evropska komisija
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije dostupno.
12.3. Potpunost podataka: Nacionalni zahtjevi su ispunjeni, a radimo na unapređenju međunarodnih zahtjeva sa podacima.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Podaci o primicima, izdacima države i lokalne samouprave su konačni nakon usvajanja Zakona o završnom računu budžeta.
13.2. Greška uzorka: nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Nije relevantno
14.2. Tačnost: Nije relevantno

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci su djelimično uporedivi sa podacima drugih zemalja.
15.2. Vremenska uporedivost: Došlo je do određenih izmjena u metodologiji, ali su podaci prilično uporedivi.

15.3. Domen usklađenosti: Ne postoji slično istraživanje sa kojim bi se moglo vršiti poređenje.
15.4. Interna usklađenost: Nije dostupno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Nije dostupno
17.2. Praksa revizije: Tipične revizije su minimalne. Značajne revizije se koriste samo ukoliko dođe do metodoloških promjena.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: SAP sistem, obrazac 3, obrazac 4; izvještaji opština
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
do 30.avgusta tekuće godine za prethodnu godinu
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju putem administrativnih izvora .
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Podaci o stavkama "Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca" i "Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja" dobijeni su na osnovu obračunskog usklađivanja, dok su ostale stavke prikazane po kešu.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.