Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Pregled naplate prihoda Uprave carina

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava prihoda i carina
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek za praćenje i naplatu carinskih prihoda
1.5. Adresa kontakta: Bul. šarla de Gola br.2, 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
Do 10.u mjesecu
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
02.11.2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Uprava prihoda i carina vrši obračun i naplatu uvoznih i drugih dažbina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju carinski poslovi. Takođe, vrši se i nadzor i analizira naplate prihoda i preduzimaju mjere za njihovu naplatu. Raspored ostvarenih prihoda na ?Izjavi primaoca? se svakog radnog dana, sa svih evidencionih računa, dostavlja Ministarstvu finansija uz prenos sredstava platnim nalogom.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
U prikupljanju podataka klasifikacija se vrši po Naredbi o nacinu uplate javnih prihoda i Uputstvu o radu Državnog trezora
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Podaci se odnose na naplatu primitaka budžeta za koje je nadležna Uprava prihoda i carina, na nivou Crne Gore.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Uprava prihoda i carina vrši obračun i naplatu uvoznih i drugih dažbina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju carinski poslovi. Takođe, vrši se i nadzor i analizira naplate prihoda i preduzimaju mjere za njihovu naplatu. Raspored ostvarenih prihoda na ?Izjavi primaoca? se svakog radnog dana, sa svih evidencionih računa, dostavlja Ministarstvu finansija uz prenos sredstava platnim nalogom. Carinski prihodi obuhvataju: PDV pri uvozu, akcize, carine, porez na kafu i ostale prihode. PDV pri uvozu je porez na dodatu vrijednost koji se plaća pri uvozu. Carina (porez na međunarodnu trgovinu i transakcije) je dažbina koja se plaća pri uvozu robe, u skladu sa Carinskim zakonom i Zakonom o Carinskoj tarifi. Ukupno naplaćenu akcizu čine naplaćena akciza na mineralna ulja i njihove derivate, akcize na alkohol i alkoholna pica, akcize na duvan i duvanske proizvode, akcize na gaziranu vodu, akcize na ugalj i razlika akcize u trgovačkoj djelatnosti. Porez na kafu čini naplaćeni porez na kafu pri uvozu i porez na kafu iz poreskog skladišta.Ostale prihode čine prihodi po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina i dr.
3.5. Statistička jedinica: Carinski i akcizni obveznici (pravna i fizička lica)
3.6. Statistička populacija: Carinski obveznik je svako lice koje je u obavezi da plati carinski dug. Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, odnosno lice na koje se, u skladu sa Zakonom o akcizama, može prenijeti akcizna obaveza.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci se objavljuju na mjesečnom nivou, počev od januara 2015.godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Podaci su se objavljivali bez indeksa zaključno sa majem 2017.godine, a nakon toga se objavljuju uporedni podaci u odnosu na prethodnu godinu.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Podaci se objavljuju u eurima

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesec

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike "Sl. list Crne Gore", br. 1812 od 30.03.2012.g; Godišnji plan zvanične statistike "Sl. list Crne Gore", br. 62017 od 27.01.2017.g.; Carinski zakon "Sl. list Crne Gore", br. 7117 od 31.10.2017.g.; Zakon o carinskoj tarifi "Sl. list Crne Gore", br. 2812 od 05.06.2012.g.; Zakon o akcizama"Sl. list Crne Gore", br. 5518 od 01.08.2018.g.; Zakon o porezu na dodatu vrijednost "Sl. list Crne Gore", br. 5017 od 31.07.2017.g.; Zakon o porezu na kafu "Sl. list Crne Gore", br. 815 od 27.02.2015.g.; Zakon o administrativnim taksama "Sl. list Crne Gore", br. 182019 od 22.03.2019.g.; Zakon o prekršajima "Sl. list Crne Gore", br. 3214 od 30.07.2014.g.; Zakon o poreskoj administraciji "Sl. list Crne Gore", br. 4717 od 19.07.2017.g.
6.2. Dijeljenje podataka: MONSTAT, Centralna banka Crne Gore

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Principi povjerljivosti se sprovode u skladu sa Carinskim zakonom "Sl. list Crne Gore", br. 7117 od 31.10.2017, Zakon o tajnosti podataka ("Sl. list Crne Gore", br. 4815 od 21.08.2015) i Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike "Sl. list Crne Gore", br. 1812 od 30.03.2012.g
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se objavljuju na nivou Crne Gore.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuje na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statistickih podataka drugih proizvodaca zvanicne statistike
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http:monstat.orguserfilesfileo%20nama2018Kalendar%20objavljivanja%20statistickih%20podatka%20Zavoda%20za%20statistiku%20za%202018(1).pdf
8.3. Korisnički pristup: Podaci su dostupni korisnicima na web sajt Uprave carina.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesecna

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenja se objavljuju na mjesečnom nivou na sajtu Uprave carina http:www.upravacarina.gov.merubrikeaktuelnosti149759Pregled-naplate-phrihoda-Uprave-carina.html
10.2. Publikacije: nije relevatno
10.3. Onlajn baza podataka: nije relevatno
10.4. Pristup mikro-podacima: Pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja su regulisana Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 1812).
10.5. Drugo: nije relevatno

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Izvještaj se radi na osnovu Izjave primaoca i podaci su u skladu sa Naredbom o načinu uplate javnih prihoda. Metodološka objašnjenja su sastavni dio saopštenja počev od podataka za jun 2017.godine, koji se objavljuje na sajtu Uprave carina, u dijelu ?Naplata prihoda?.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
nije relevatno

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Mjesečni podaci o naplati prihoda se upoređuju sa izvještajima Ministarstva finansija o prikupljenim prihodima, po vrstama prihoda. Do sada nije bilo neslaganja u podacima.
11.2. Procjena kvaliteta: nije relevatno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nacionalni korisnici:?Uprava za statistiku, Ministarstvo finansija, nevladine organizacije, mediji, široka javnost.Međunarodni korisnici: Svetska carinska organizacija.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije sprovedeno istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
12.3. Potpunost podataka: Traženi podaci, iz ove oblasti, su blagovremeno dostavljeni zainteresovanim licima

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Mjesečni podaci o naplati prihoda se upoređuju sa izvještajima Ministarstva finansija o prikupljenim prihodima, po vrstama prihoda. Do sada nije bilo neslaganja u podacima.
13.2. Greška uzorka: Nije relevatno jer se istraživanje ne vrši na osnovu uzoraka.
13.3. Ne-uzorkovana greška: nije relevatno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Indikator TP2 je 10 dana, tj podaci se objavljuju do 10.u mjesecu za prethodni mjesec
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju po datumima navedenim u Kalendaru objavljivanja statistickih podataka drugih proizvođača zvanične statistike za 2021.godinu. Indikator TP3 je 0, tj. nema razlike između planirane i stvarne objave.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: nije relevatno
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi sa podacima za isti period prethodnih godina

15.3. Domen usklađenosti: U toku izrade statistickih podataka vrši se uporedivanje sa podacima sa podacima iz Izvještaja o prihodima trezora i Tabele -izvorni prihodi budžeta (Ministarstvo finansija). U toku 2021 nije bilo razlika u podacima.
15.4. Interna usklađenost: Nije bilo interne nekonzistentnosti

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Državna revizorska institucija je, revizijom predloga Zakona o završnom računu za 2018.godinu, obuhvatila i reviziju o naplati prihoda Uprave carina.
17.2. Praksa revizije: Državna revizorska institucija, na godišnjem nivou, vrši reviziju prikupljenih i raspoređenih prihoda.Revizijom za 2018.godinu, nisu utvrđene razlike u podacima.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci o naplati carinskih prihoda Uprave prihoda i carina se proizvode na osnovu "Izjave primaoc" - pregled naplacenih prihoda Uprave carina po eko kodovima.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečno
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju iz Finansijskog modula - Carinskog informacionog sistema
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Ne vrše se prilagođavanja podataka

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.