Kategorija: Ostali proizvodjaci
Oblast: ONAs
Istraživanje / popis: Pregled naplate prihoda Uprave carina

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava carina
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odjeljenje za naplatu prihoda
1.5. Adresa kontakta: Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
Do 10.u mjesecu svaki izvje?taj kontroli?e i potpi
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/10/2021
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
11/01/2021

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Uprava carina vrši obračun i naplatu uvoznih i drugih dažbina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju carinski poslovi. Takođe, vrši se i nadzor i analizira naplate prihoda i preduzimaju mjere za njihovu naplatu. Raspored ostvarenih prihoda na -Izjavi primaoca- se svakog radnog dana, sa svih evidencionih računa, dostavlja Ministarstvu finansija uz prenos sredstava platnim nalogom.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
U prikupljanju podataka klasifikacija se vrši po Naredbi o nacinu uplate javnih prihoda i Uputstvu o radu Državnog trezora
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Podaci se odnose na naplatu primitaka budžeta za koje je nadležna Uprava carina, na nivou Crne Gore.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Uprava carina vrši obračun i naplatu uvoznih i drugih dažbina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju carinski poslovi. Takođe, vrši se i nadzor i analizira naplate prihoda i preduzimaju mjere za njihovu naplatu. Raspored ostvarenih prihoda na -Izjavi primaoca- se svakog radnog dana, sa svih evidencionih računa, dostavlja Ministarstvu finansija uz prenos sredstava platnim nalogom. Carinski prihodi obuhvataju: PDV pri uvozu, akcize, carine, porez na kafu i ostale prihode. PDV pri uvozu je porez na dodatu vrijednost koji se plaća pri uvozu. Carina (porez na međunarodnu trgovinu i transakcije) je dažbina koja se plaća pri uvozu robe, u skladu sa Carinskim zakonom i Zakonom o Carinskoj tarifi. Ukupno naplaćenu akcizu čine naplaćena akciza na mineralna ulja i njihove derivate, akcize na alkohol i alkoholna pica, akcize na duvan i duvanske proizvode, akcize na gaziranu vodu, akcize na ugalj i razlika akcize u trgovačkoj djelatnosti. Porez na kafu čini naplaćeni porez na kafu pri uvozu i porez na kafu iz poreskog skladišta.Ostale prihode čine prihodi po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina i dr.
3.5. Statistička jedinica: Carinski i akcizni obveznici (pravna i fizička lica)
3.6. Statistička populacija: Carinski obveznik je svako lice koje je u obavezi da plati carinski dug. Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda, odnosno lice na koje se, u skladu sa Zakonom o akcizama, može prenijeti akcizna obaveza.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Podaci se objavljuju na mjesečnom nivou, počev od januara 2015.godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Podaci su se objavljivali bez indeksa zaključno sa majem 2017.godine, a nakon toga se objavljuju uporedni podaci u odnosu na prethodnu godinu.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Podaci se objavljuju u eurima

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Mjesec

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike Sl. list Crne Gore , br. 18/12 od 30.03.2012.g; Godišnji plan zvanične statistike Sl. list Crne Gore , br. 6/2017 od 27.01.2017.g.; Carinski zakon Sl. list Crne Gore , br. 71/17 od 31.10.2017.g.; Zakon o carinskoj tarifi Sl. list Crne Gore , br. 28/12 od 05.06.2012.g.; Zakon o akcizama Sl. list Crne Gore , br. 55/18 od 01.08.2018.g.; Zakon o porezu na dodatu vrijednost Sl. list Crne Gore , br. 50/17 od 31.07.2017.g.; Zakon o porezu na kafu Sl. list Crne Gore , br. 8/15 od 27.02.2015.g.; Zakon o administrativnim taksama Sl. list Crne Gore , br. 18/2019 od 22.03.2019.g.; Zakon o prekršajima Sl. list Crne Gore , br. 32/14 od 30.07.2014.g.; Zakon o poreskoj administraciji Sl. list Crne Gore , br. 47/17 od 19.07.2017.g.
6.2. Dijeljenje podataka: MONSTAT, Centralna banka Crne Gore

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Principi povjerljivosti se sprovode u skladu sa Carinskim zakonom Sl. list Crne Gore , br. 71/17 od 31.10.2017, Zakon o tajnosti podataka ( Sl. list Crne Gore , br. 48/15 od 21.08.2015) i Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike Sl. list Crne Gore , br. 18/12 od 30.03.2012.g
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Podaci se objavljuju na nivou Crne Gore.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Podaci se objavljuje na datum koji je definisan Kalendarom objavljivanja statistickih podataka drugih proizvodaca zvanicne statistike
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2018/Kalendar%20objavljivanja%20statistickih%20podatka%20Zavoda%20za%20statistiku%20za%202018(1).pdf
8.3. Korisnički pristup: Podaci su dostupni korisnicima na web sajt Uprave carina.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesecna

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenja se objavljuju na mjesečnom nivou na sajtu Uprave carina http://www.upravacarina.gov.me/rubrike/aktuelnosti/149759/Pregled-naplate-phrihoda-Uprave-carina.html
10.2. Publikacije: nije relevatno
10.3. Onlajn baza podataka: nije relevatno
10.4. Pristup mikro-podacima: Pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja su regulisana Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12).
10.5. Drugo: nije relevatno

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Izvještaj se radi na osnovu Izjave primaoca i podaci su u skladu sa Naredbom o načinu uplate javnih prihoda. Metodološka objašnjenja su sastavni dio saopštenja počev od podataka za jun 2017.godine, koji se objavljuje na sajtu Uprave carina, u dijelu ?Naplata prihoda?.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
nije relevatno

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Mjesečni podaci o naplati prihoda se upoređuju sa izvještajima Ministarstva finansija o prikupljenim prihodima, po vrstama prihoda. Do sada nije bilo neslaganja u podacima.
11.2. Procjena kvaliteta: nije relevatno

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Nacionalni korisnici:?Uprava za statistiku, Ministarstvo finansija, nevladine organizacije, mediji, široka javnost.Međunarodni korisnici: Svetska carinska organizacija.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Nije sprovedeno istraživanje o zadovoljstvu korisnika.
12.3. Potpunost podataka: Traženi podaci, iz ove oblasti, su blagovremeno dostavljeni zainteresovanim licima

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Mjesečni podaci o naplati prihoda se upoređuju sa izvještajima Ministarstva finansija o prikupljenim prihodima, po vrstama prihoda. Do sada nije bilo neslaganja u podacima.
13.2. Greška uzorka: Nije relevatno jer se istraživanje ne vrši na osnovu uzoraka.
13.3. Ne-uzorkovana greška: nije relevatno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Indikator TP2 je 20 dana, tj podaci se objavljuju do 20.u mjesecu za prethodni mjesec.
14.2. Tačnost: Indikator TP2 je 10 dana, tj podaci se objavljuju do 10.u mjesecu za prethodni mjesec.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: nije relevatno
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su uporedivi sa podacima za isti period prethodnih godina

15.3. Domen usklađenosti: U toku izrade statistickih podataka vrši se uporedivanje sa podacima sa podacima iz Izvještaja o prihodima trezora i Tabele -izvorni prihodi budžeta (Ministarstvo finansija). U toku 2020 nije bilo razlika u podacima.
15.4. Interna usklađenost: Nije bilo interne nekonzistentnosti

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Državna revizorska institucija je, revizijom predloga Zakona o završnom računu za 2018.godinu, obuhvatila i reviziju o naplati prihoda Uprave carina.
17.2. Praksa revizije: Državna revizorska institucija, na godišnjem nivou, vrši reviziju prikupljenih i raspoređenih prihoda.Revizijom za 2018.godinu, nisu utvrđene razlike u podacima.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci o naplati prihoda Uprave carina se proizvode na osnovu Izjave primaoc - pregled naplacenih prihoda Uprave carina po eko kodovima.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Mjesečno
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci se prikupljaju iz Finansijskog modula - Carinskog informacionog sistema
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Ne vrše se prilagođavanja podataka

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.