Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Šumarstvo
Istraživanje / popis: Proizvodnja sumskih sortimenata u drzavnim sumama

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike životne sredine i šumarstva
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
10/8/2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Svrha Istraživanja Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama jeste da obezbijedi podatke o proizvodnji, prodaji i zalihama šumskih sortimenata u državnim šumama.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev 2.
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Sektor A ? poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
šumom se smatra zemljište koje je obraslo šumskim drvećem u obliku sastojine čija je površina veća od 20 ari, kao i šumski rasadnici, sjemenske sastojine i sjemenske plantaže koje su sastavni dio šume, šumska infrastruktura, protivpožarne pruge i druga otvorena područja unutar šume površine manje od 20 ari. šumom se ne smatraju odvojene skupine šumskog drveća na površini manjoj od 20 ari, šumski rasadnici i sjemenske plantaže koji nijesu sastavni dio šume, zaštitni pojasevi šumskog drveća čija je površina manja od 20 ari, a širina manja od 20 m, drvoredi i parkovi u naseljima. Industrijsko drvo ima povoljna fizička i hemijska svojstva, a namijenjeno je za industrijsku (mehaničku i hemijsku) preradu Tehničko drvo ima povoljna fizička svojstva te je namijenjeno za razne tehničke svrhe. U tehničko drvo spadaju: rudničko drvo, stubovi za elektrovode i telefonske vodove, sitno tehničko drvo, ostalo oblo drvo, panjevi i ostalo tesano i cijepano drvo. Ogrijevno drvo je drvo namijenjeno za ogrijev ili za proizvodnju drvenog uglja.
3.5. Statistička jedinica: Jedinice posmatranja su područne jedinice Uprave za gazdovanje šumama i lovištima (Uprava za šume)
3.6. Statistička populacija: Izvještajne jedinice su sva privredna društva koji su prema Klasifikaciji djelatnosti 2010 svrstani u sektor A- poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo i vrše proizvodnju šumskih sortimenata u državnim šumama.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora.
3.8. Vremenska pokrivenost: Dostupni podaci datiraju iz 2006.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
m3.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kalendarska godina.

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19 ) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku jasno i široko pravno ovlašćenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenjem Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvođačima zvanične statistike: 1. Upravom carina; 2. Poreskom upravom; 3. Ministarstvom finansija; 4. Centralnom bankom Crne Gore; 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Ministarstvo fnansija i CBCG). Međunarodne institucije: 1. EUROSTAT; 2. UN organizacije; 3. MMF; 4. Svjetska banka.

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: članovi 53-60 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) daju okvir za zaštitu, korišćenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu ličnih podatka, kao i vođenje pojedinačnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statističke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o čuvanju statističkih podatka kojim se uređuje način, vrijeme, tehnički uslovi i organizacija čuvanja statističkih podataka, radi sprečavanja njihovog uništavanja, otuđivanja i neovlašćenog korišćenja, kao i Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka kojim se propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podatka. članom 59 pristup povjerljivim podacima zvanične statistike ograničen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanične statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvođača zvanične statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvećenosti povjerenju u zvaničnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Shodno članu 56. Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike, individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu. Shodno članu 57. povjerljivi podaci biće korišćeni isključivo za statističke svrhe i biće iskazani u zbirnom obliku.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) se propisuje da proizvođači zvanične statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statističkih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvođače zvanične statistike koji uključuje datume objavljivanja statističkih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
https://www.monstat.org/uploads/files/Kalendar%20%20objavljivanja%20za%202023%20-%20MNE.pdf
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvođača zvanične statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv način učini dostupnim svim korisnicima statističke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanične statistike na objektivan, transparentan i profesionalan način, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Frekvencija diseminacije podataka je mjesečna, kvartalna i godišnja.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Podaci dobijeni Istraživanjem Proizvodnja šumskih sortimenata objavljuju se na kraju svakog kvartala u vidu saopštenja: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=361&pageid=65.
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedeće redovne publikacije: 1. Statistički Godišnjak; 2. Crna Gora u brojkama 3. Mjesečni statistički pregled; Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedećem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: On line baza podataka za Izvještaj o proizvodnji šumskih sortimenata u državnim šumama je dostupna na sljedećem linku: http://195.66.179.231/PXWeb/pxweb/sr/%c5%bdivotna%20sredina%20i%20%c5%a1umarstvo/?rxid=90e8184c-ff64-49d7-9ac1-785fdb583dbe
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. članom 58 definisane su vrste naučnih i istraživačkih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguće je isključivo na pisani zahtjev naučno-istraživačkih ustanova, u svrhu obavljanja naučno-istraživačke djelatnosti, kao i međunarodnih statističkih organizacija i proizvođača statistike iz drugih država. Istraživački subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvođači zvanične statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statistički podaci dati na korišćenje.
10.5. Drugo: Podaci dobijeni Istraživanjem Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama objavljuju se i na web sajtu Uprave za statistiku u vidu excel tabela: https://www.monstat.org/cg/page.php?id=311&pageid=65.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija za Istraživanje Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama dostupna je na web sajtu Uprave za statistiku: https://www.monstat.org/userfiles/file/poliprivreda/metodologije/METODOLOGIJA%20STATISTIKE%20SUMARSTVA-konacna.pdf.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modela koji podstiče razvoj i unapređenje funkcionisanja: - Institucije; - proizvodnje rezultata zvanične statistike; - pojedinca. ?U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedeće ciljeve: - stroga posvećenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama; - kvalitetni statistički procesi i proizvodi; - profesionalna orijentacija zaposlenih; - stalna unapređenja; - smanjenje opterećenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Kvalitet za Istraživanje Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama prati se u svim fazama proizvodnje podataka (prikupljanje, unos i obrada). Podaci dobijeni istraživanjem provjeravaju se sa podacima iz prethodnih godina. Takođe, jedan od kriterijuma za provjeru podataka jesu i administrativni izvori podataka.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Međunarodni korisnici: 1. Eurostat; 2. Svjetska banka; 3. UN organizacije; 4. Međunarodni monetarni fond. Nacionalni korisnici: 1. Ministarstva i drugi organi javne uprave; 2. Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave; 3. Centralna banka; 4. nevladine organizacije; 5. studenti; 6. istraživači; 7. mediji.
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/uploads/files/O%20NAMA/2.%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika%20-%202022_FINAL(1).pdf
12.3. Potpunost podataka: Nije dostupno.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Istraživanjem Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama obuhvaćeni su poslovni subjekti koji u državnim šumama vrše proizvodnju šumskih sortimenata i podaci se dobijaju izvještajnom metodom pa su podložni uobičajenim vrstama greške - greškama prilikom obrade i neodgovora. U cilju sprečavanja mogućnosti pojave greški preduzimaju se odgovarajuće aktivnosti kako bi se identifikovali i eliminisali potencijalni izvori grešaka.
13.2. Greška uzorka: Uzoračka greška ne može se izračunati jer istraživanje nije sprovedeno na osnovu slučajnog uzorka.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Neuzoračke greške se vežu za ostale greške koje nijesu vezane za uzorak. U neuzoračke greške spadaju: greška obuhvata, greška mjerenja, greška odaziva i greška obrade. Stopa odaziva za Istraživanje Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama je 100%.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Shodno Godišnjem planu zvanične statistike i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka, podaci za Istraživanje Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama prikupljaju se svakog mjeseca za prethodni mjesec, i objavljuju se na kraju svakog mjeseca, kvartala i godine.
14.2. Tačnost: Nije dostupno.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije dostupno.
15.2. Vremenska uporedivost: Podaci su u potpunosti uporedivi.

15.3. Domen usklađenosti: Nije dostupno.
15.4. Interna usklađenost: Podaci dobijeni Istraživanjem Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama su interno koherentni.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila Politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu: http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493.
17.2. Praksa revizije: Nije dostupno.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Podaci se prikupljaju od Uprave za gazdovanje šumama i lovištima - Centrala (Uprava za šume - Centrala).
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Podaci se prikupljaju u mjesečnoj periodici.
18.3. Prikupljanje podataka: Prikupljanje podataka vrši se izvještajnim metodom.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.