Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Stanovništvo
Istraživanje / popis: Razvedeni brakovi

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike demografije i migracija
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/10/2021
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
24/09/2021

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Razvedeni brak je pravosnaznom presudom nadleznog suda raskinuta bracna zajednica.Statistika razvedenih brakova obuhvata brakove koji su razvedeni presudom nadleznog suda. Statistika razvedenih brakova ima za cilj proizvodnju podataka koji omogućavaju osnovne demografske analize stanovništva na nivou Crne Gore ili opština. Podaci predstavljaju osnov za izračunavanje niza analitičkih demografskih indikatora koji se koriste u svrhu izrade analiza bilo sadašnje ili buduće strukture populacije.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Opštine
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
nije relevantno
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Razvedeni brak Razvedeni brak je pravosnaznom presudom nadleznog suda raskinuta bracna zajednica
3.5. Statistička jedinica: U statistici razvedenih brakova jedinica posmatranja je svaki zakonito razveden brak.
3.6. Statistička populacija: Razvedena lica starosti 15 godina i vise u posmatranom periodu.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora i opstine
3.8. Vremenska pokrivenost: Dostupna je uporediva vremenska serija podatak od 1974. godine
3.9. Osnovni (bazni) period: nije relevantno

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Jedinica u kojoj su vrijednosti podataka izmjerene je broj razvedenih lica i broj razvedenih brakova.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
Kalendarska godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike (Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašcenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovodenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koji su rezultat istraživanja ostalih proizvodaca zvanicne statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je potpisala više memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka:

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
U statisticku bazu podataka ne unose se indetifikacioni podaci. Podaci se publikuju kao agregirani najnize na nivou opstine. Pravila pristupa mikropodacima definisana su clanovima 58 i 59 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprave za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Mjesecno se objavljuju preliminarni podaci a konacni se objavljuju na godisnjem nivou. Eurostatu se dostavljaju godisnji podaci.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopstenje se objavljuje jednom godisnje i dostupno je na web sajtu na sledecem linku : http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1141&pageid=51
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: nije dostupna
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: nije relevantno

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodološko objašnjenje o statistici razvedenih brakova dostupno je na web stranici Uprave za statistiku, link:http://monstat.org/userfiles/file/demografija/brakovi/Metodlo%C5%A1ko%20uputstvo%20-Statistika%20razvedenih%20brakova(1).pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ( Sl.list Crne Gore br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta:

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - UN organizacije Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodic za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovodenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: https://www.monstat.org/userfiles/file/KVALITET/Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf .
12.3. Potpunost podataka: Poboljsanje kvaliteta podataka o drzavljanstvu lica koja su raskunula bracnu zajednicu.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: nije relevantno
13.2. Greška uzorka: nije relevantno
13.3. Ne-uzorkovana greška: nije relevantno

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Konacni podaci se najkasnije objavljuju 120 dana nakon poslednjeg dana referentnog perioda ( T+120). Konacni podaci se objavljuju u Saopstenju o sklopljenim i razvedenim brakovima. Kalendar objave Saopstenja je dostupan na linku http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12 Za 2020.godinu podaci su objavljeni 30. aprila 2021. godine Podaci se dostavljaju Eurostatu 31. decembra tekuce za prethodnu godinu.
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju na dan koji je predvidjen Godisnjim planom i Kalendraom objave podataka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci se prikupljaju u skladu sa UN preporukama - UN Principles and Recommendations for a Vital Statistics System Revision 2, pa je obezbjedjena uporedivost sa svim zemljama koje koriste istu metodologiju.
15.2. Vremenska uporedivost: Dostupna je uporediva vremenska serija podataka od 1974. godine

15.3. Domen usklađenosti: nije relevantno
15.4. Interna usklađenost: nije relevantno

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Kod istrazivanaj primjenjuje se redovna revizija jer je Godisnjim planom predvidjena preliminarna i konacna objava podataka. Nije bili velikih i neplaniranih revizija. Mjesečno se objavljuju preliminarni podaci a konačni se objavljuju jednom godišnje.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Istraživanje koristi administrativni izvor podataka. Administrativni izvor podataka su osnovni sudovi.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Frekfencija:mjesecna
18.3. Prikupljanje podataka: Uprava za statistiku Crne Gore izradjuje metodoloska upustva, utvrdjuje instrumente za sprovodjenje istrazivanja, priprema i stampa obrasce i distribuira ih izvještajnim jedinicama odnosno osnovnim sudovima. Popunjene obrasce RB-1 sud dostavlja , po isteku svakog mjeseca, i to za sve slučajeve za koje je presuda postala pravosnažna u odnosnom mjesecu. Ako tokom mjeseca nije bilo pravosnažnih presuda, sud je dužan da po isteku tog mjeseca dostavi pismeni izveštaj o tome. Ovaj obrazac, pored podataka o samom braku, sadrži i podatke o licima (mužu i ženi) čiji se brak razvodi.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
nije relevantno

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.