Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija: Ekonomske statistike
Oblast: Poljoprivreda i ribarstvo
Istraživanje / popis: Statisticko istrazivanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike poljoprivrede
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2 , 81000 Podgorica, Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
Podaci još uvijek nijesu objavljeni.
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Prikupljanje, obrada i diseminacija tacnih i medunarodno uporedivih podataka o strukturi poljoprivrednih gazdinstava prema korišcenom poljoprivrednom zemljištu, uslovnom grlu i godišnjoj jedinici rada.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
NACE Rev 2
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Sektor poljoprivrede i ribarstva
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Porodicno poljoprivredno gazdinstvo predstavlja jedinstvenu tehnicko-ekonomsku jedinicu sa jedinstvenom upravom, koja proizvodi poljoprivredne proizvode. Poljoprivredna proizvodnja predstavlja uzgoj usjeva, uzgoj stoke, živine i ostalih životinja, preradu sopstvenog groždja u vino i sopstvenih maslina u ulje. Zemljišni fond predstavlja ukupnu poljoprivrednu površinu koja se po kategoriji koriš?enja dijeli na: poljoprivredno zemljište na okucnici, oranici, vinograde, vocnjake, rasadnike, livade i pašnjake. Stocni fond predstavlja broj stoke po vrstama i kategorijama. Radna snaga koja ucestvuje u poljoprivrednoj proizvodnji predstavlja sva lica koja su stalno ili povremeno angažovana na poslovima poljoprivredne proizvodnje, a mogu biti clanovi domacinstva ili ne.
3.5. Statistička jedinica: Jedinice posmatranja u strukturalnoj statistici su: -porodicna poljoprivredna gazdinstva; -pravna lica i jedinice u sastavu pravnih lica koji su u saglasnosti sa Nacionalnom klasifikacijom i rasporedjeni su po pretežnoj djelatnosti u sektoru Poljoprivrede, lova i šumarstva; -pravna lica i jedinice u sastavu pravnih lica koji su usaglašeni sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, nijesu raspore?eni u sektoru Poljoprivrede, lova i šumarstva, ali obavljaju aktivnosti u ovom sektoru i -preduzetnici.
3.6. Statistička populacija: Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava obuhvata poljoprivredna gazdinstva koja se bave biljnom i sto?arskom proizvodnjom.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora
3.8. Vremenska pokrivenost: Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava sprovodi se svake 3 godine, a u Crnoj Gori prvi put je sprovedeno u novembru mjesecu 2016. godine, a strukturalni podaci se za istraživanje se koriste od Popisa poljoprivrede 2010. godine.
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
Vrijednost podataka pri diseminaciji odnosi se na broj (poljoprivrednih gazdinstava, stoke, radne snage), a površine se prikazuju u ha.

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
"Period vremena na koji se podaci odnose: -za biljnu proizvodnju je 2016. godina, -za podatke o sto?arstvu 01.11.2016. godine, -za podatke o upotrebi organskog ?ubriva 01.11.2015 - 31.10.2016, -za podatke o namjeni poljoprivredne proizvodnje i prodaji krajnjem potroša?u 01.11.2015 - 31.10.2016, -za podatke o radnoj snazi 01.11.2015 - 31.10.2016, -za podatke o ste?enom znanju menadžera gazdinstva 01.11.2016. godine, -za podatke o drugim korisnim aktivnostima period je 2016. godina."

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ([Sl.list Crne Gore] br. 18/12) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Zavodu za statistiku jasno i široko pravno ovlašenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Zavod za statistiku je potpisao nekoliko memoranduma o saradnji sa imaocima administratvnih podataka.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Upravom carina 2. Poreskom upravom 3. Ministarstvom finansija 4. Centralnom bankom Crne Gore 5. Trilateralni sporazum (MONSTAT, Min.fnansija i CBCG) Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije 3. MMF 4. Svjetska banka

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Odnos prema povjerljivim podacima: Shodno clanu 56. Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvani?ne statistike, individualni podaci o fizickim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju sluzbenu tajnu. Shodno clanu 57. povjerljivi podaci bi?e koriš?eni isklju?ivo za statisti?ke svrhe i bi?e iskazani u zbirnom obliku.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Zavoda za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Zavod za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
Frekvencija disiminacije podataka je trogodišnja. Eurostatu se podaci dostavljaju svake tre?e godine.

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Istraživanje o SPG još uvijek nije objavljeno.
10.2. Publikacije: Zavod za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: 1. Mjesecni statisticki pregled: 2. Statisticki Godišnjak: 3. Crna Gora u brojkama: 4. Godišnja statistika saobracaja, skladištenja i veza: 5. Broj i struktura poslovnih subjekata: Pored navedenih redovnih, Zavod za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: 1. žene i muškarci u Crnoj Gori: 2. Djeca u Crnoj Gori: 3. Najcešce korišceni statisticki podaci: Sve publikacije koje objavljuje Zavod za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php
10.3. Onlajn baza podataka: Nije relevantno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucno-istraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Zavodom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije dostupno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gazdinstava prvi put se sprovelo 2016. godine, metodologija i ostala dokumenta još uvijek nijesu objavljena na sajtu.
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12) definisana je posvecenost kvalitetu, kojom se obezbjeduje da proizvodaci zvanicne statistike u Crnoj Gori rade i saraduju u skladu sa medunarodnim principima kvaliteta statistickog sistema. Strategijom razvoja i Programom zvanicne statistike za 2014-2018. godinu definisani su ciljevi razvoja. Jedan od ciljeva je Upravljanje kvalitetom kroz pracenje primjene Kodeksa prakse Evropske statistike. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, clanom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike u proceduri usvajanja su sljedeca dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Zavoda 2. Vodic za implementaciju Strategije kvaliteta u Zavodu za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Zavod za statistiku se opredijelio za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta: Jedan od kriterijuma za provjeru podataka jesu administrativni izvori podatala. Podaci dobijeni istraživanjem o SPG provjeravaju se sa podacima dobijenim iz Popisa poljoprivrede, redovnim godišnjim statisti?kim istraživanjima.

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - Svjetska banka - UN organizacije - Medunarodni monetarni fond Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: U cilju utvrdivanja zadovoljstva korisnika kvalitetom podataka i utvrdivanjem njihovih potreba, Zavod za statistiku po prvi put sprovodi ?Istraživanje o zadovoljstvu korisnika? u 2017. godini. Istraživanje je realizovano u periodu od 1. septembra do 20. oktobra. Link sa anketom je poslat svim korisnicima koji su u periodu od 2013-2017. poslali zahtjev za podacima na zvanicnu mail adresu. Pored toga, upitnik je postavljen na web stranici Zavoda za statistiku. U toku je obrada podataka dobijenih navedenim istraživanjem, dok cemo konacne rezultate imati do kraja godine, kako za ukupno zadovoljstvo korisnika, tako i po oblastima.
12.3. Potpunost podataka: Nije relevantno.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: Nije relevantno.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Podaci dobijeni istraživanjem o SPG još uvijek nijesu objavljeni.
14.2. Tačnost: Nije dostupno.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Nije relevantno.
15.2. Vremenska uporedivost: Nije relevantno.

15.3. Domen usklađenosti: Metodologija je uskla?ena sa Regulativom 1166/2008.
15.4. Interna usklađenost: Nije dostupno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Zavod za statistiku je usvojio politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu http://www.monstat.org/cg/page.php?id=1493&pageid=1493
17.2. Praksa revizije: Nije dostupno.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Izvori podataka za istraživanje o SPG su podaci dobijeni od strane: -porodi?nih poljoprivrednih gazdinstva; -pravnih lica i jedinica u sastavu pravnih lica koji su u saglasnosti sa Nacionalnom klasifikacijom i raspore?eni su po pretežnoj djelatnosti u sektoru Poljoprivrede, lova i šumarstva; -pravnih lica i jedinica u sastavu pravnih lica koji su usaglašeni sa Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti, nijesu raspore?eni u sektoru Poljoprivrede, lova i šumarstva, ali obavljaju aktivnosti u ovom sektoru i -preduzetnika.
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
Prikupljanje podataka je trogodišnje.
18.3. Prikupljanje podataka: Podaci za porodi?na poljoprivredna gazdinstva prikupljaju se putem ankete koja se sprovodi svake tre?e godine. Podaci se prikupljaju za sva gazdinstva koja se nalaze na spisku izabranih gazdinstava i anketar popunjene obrasce dostavlja Zavodu za statistiku. Podaci za pravna lica i preduzetnike prikupljaju se izvještajnom (poštanskom) metodom i nakon popunjenih obrazaca dostavljaju se Zavodu za statistiku.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.