Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine

Kategorija:
Oblast:
Istraživanje / popis: Statistika ostalih finansijskih institucija - lizing kompanija

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija:
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
1.5. Adresa kontakta:

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka:
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
3.5. Statistička jedinica:
3.6. Statistička populacija:
3.7. Referentna oblast:
3.8. Vremenska pokrivenost:
3.9. Osnovni (bazni) period:

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
6.2. Dijeljenje podataka:

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika:
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
8.3. Korisnički pristup:

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja:
10.2. Publikacije:
10.3. Onlajn baza podataka:
10.4. Pristup mikro-podacima:
10.5. Drugo:

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta:
11.2. Procjena kvaliteta:

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika:
12.2. Zadovoljstvo korisnika:
12.3. Potpunost podataka:

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena:
13.2. Greška uzorka:
13.3. Ne-uzorkovana greška:

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost:
14.2. Tačnost:

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost:
15.2. Vremenska uporedivost:

15.3. Domen usklađenosti:
15.4. Interna usklađenost:

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije:
17.2. Praksa revizije:

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka:
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
18.3. Prikupljanje podataka:
18.6 Prilagođavanje
          podataka:

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.