Kategorija: Demografija i socijalne statistike
Oblast: Stanovništvo
Istraživanje / popis: Statistika umrlih

Metapodaci MONSTAT-a
Referentni metapodaci
  1. Kontakt podaci
  2. Podaci o ažuriranju metapodataka
  3. Prezentacija statističkih podataka
  4. Mjerna jedinica
  5. Referentni period
  6. Institucionalno ovlašćenje
  7. Povjerljivost statističkih podataka
  8. Pravila diseminacije
  9. Učestalost (frekvencija) diseminacije
10. Dostupnost i jasnoca
11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka
12. Značaj statističkih podataka
13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka
14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja statističkih podataka
15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka
17. Revizija statističkih podataka
18. Obrada statističkih podataka
19. Komentar

Napomena: Ukoliko imate neko pitanje u vezi metapodataka, obratite se nadležnima u MONSTAT-u.

                                                                                     1. Kontakt podaci                                                                           Vrh
1.1. Nadležna organizacija: Uprava za statistiku Crne Gore - MONSTAT
1.2. Nadležna organizaciona
        jedinica:
Odsjek statistike demografije i migracija
1.5. Adresa kontakta: IV Proleterske br. 2, 81000 Podgorica Crna Gora

                                                              2. Podaci o ažuriranju metapodataka                                                       Vrh
2.1. Datum poslednje potvrde
        validnosti:
2.2. Datum poslednje
        diseminacije:
29/12/2023
2.3. Datum poslednjeg
        ažuriranja:
19/5/2022

                                                              3. Prezentacija statističkih podataka                                                        Vrh
3.1. Opis podataka: Statistika umrlih ima za cilj da proizvede podatke o demografskim i socioekonomskim karakteristikama umrlih lica. Na osnovu ovih podataka omogucuje se pracenje i proucavanje ukupnog mortaliteta stanovništva. Dobijeni podaci potrebni su za analizu prirodnog kretanja stanovništva na nivou Crne Gore i opština. Podaci predstavljaju osnov i za izracunavanje niza analitickih demografskih indikatora koji se koriste u svrhu izrade analiza bilo sadašnje ili buduce strukture populacije.Statistika umrlih pokriva sve slucajeve smrti upisane u Maticni registar umrlih. U obradi se podaci grupišu prema prebivalištu umrlog lica. Tako su rezultati demografske statistike obradeni po principu mjesta stalnog stanovanja, što odgovara koncepciji stalnog stanovništva primijenjenoj u popisu stanovništva. Podaci se objavljuju na nivou opstina i na nivou Crne Gore.
3.2. Klasifikacije koje se koriste
        u istraživanju / popisu:
Opstine
3.3. Sektori obuhvaceni
        istraživanjem / popisom:
Nije relevantno.
3.4. Statistički pojmovi koji
        se javljaju u istraživanju /
        popisu:
Umrlo lice je lice kod kojeg je bilo kada nakon rodjenja došlo do prestanka svih znakova života. Umrli odojče je dijete kod koga je nakon živorodjenja, a prije nego što je navršilo jednu godinu starosti došlo do trajnog prestaka svih znakova života.
3.5. Statistička jedinica: umrlo lice
3.6. Statistička populacija: sva umrla lica koja su upisana u registar umrlih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
3.7. Referentna oblast: Crna Gora i opštine.
3.8. Vremenska pokrivenost: od 1974.godine
3.9. Osnovni (bazni) period: Nije relevantno.

                                                                                    4. Mjerna jedinica                                                                            Vrh
umrlo lice

                                                                                  5. Referentni period                                                                           Vrh
godina

                                                                          6. Institucionalno ovlašćenje                                                                   Vrh
6.1. Pravni akti i drugi
       dogovori:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) definisane su odredbe za prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka. Zakon pruža Upravi za statistiku pravno ovlašenje da prikuplja i pristupa podacima potrebnim za sprovođenje Programa i Godišnjeg plana. Zakon daje prioritet upotrebi administrativnih podataka, kao i pravo pristupa individualnim podacima koja su rezultat istraživanja ostalih proizvođača zvanične statistike. Kao dopuna zakonskim odredbama, Uprava za statistiku je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, kao administrtaivnim izvorom podataka, 2010. godine potpisala memoranduma o saradnji na području statistike rođenja i smrti.
6.2. Dijeljenje podataka: Potpisani Sporazumi o saradnji sa proizvodacima zvanicne statistike: 1. Ministarstvo unutrasnjih poslova Medunarodne institucije: 1. EUROSTAT 2. UN organizacije

                                                              7. Povjerljivost statističkih podataka                                                            Vrh
7.1. Povjerljivost - politika: Clanovi 53-60 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) daju okvir za zaštitu, korišcenje i prenos povjerljivih podataka. MONSTAT je izradio dva sveobuhvatna Pravilnika koji pokrivaju procedure za zaštitu licnih podatka, kao i vodenje pojedinacnih evidencija. U cilju realizacije zakonskog okvira o funkcionisanju bezbjednosnog sistema i statisticke povjerljivosti usvojen je Pravilnik o cuvanju statistickih podatka kojim se ureduje nacin, vrijeme, tehnicki uslovi i organizacija cuvanja statistickih podataka, radi sprecavanja njihovog uništavanja, otudivanja i neovlašcenog korišcenja, kao i Pravilnik o sadržaju i nacinu vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podataka kojim se propisuje sadržaj i nacin vodenja evidencije o korisnicima individualnih statistickih podatka. Clanom 59 pristup povjerljivim podacima zvanicne statistike ogranicen je na lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike i do stepena u kojem su ti podaci neophodni za proizvodnju zvanicne statistike. Lica koja obavljaju poslove i zadatke kod proizvodaca zvanicne statistike dužna su da potpišu Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Zakon o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike je u skladu sa Regulativom 223/2009 i Regulativom (EU) 2015/759 od 29. aprila 2015. godine koje regulišu i odredbe povjerljivosti. Vlada Crne Gore je usvojila Izjavu o posvecenosti povjerenju u zvanicnu statistiku Crne Gore (Commitment of Confidence).
7.2. Povjerljivost - tretman
        podataka:
Uprava za statistiku dobija podatke od MUP-a iz Maticnog registra umrlih u text documentu bez identifikikatora. Podaci se publikuju kao agregirani najniže na niovu opštine. Pravila pristupa mikro podacima definisana su članovima 58 i 59 Zakona o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike.

                                                                                 8. Pravila diseminacije                                                                      Vrh
8.1. Kalendar objavljivanja
       podataka:
Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) se propisuje da proizvodaci zvanicne statistike pripremaju, ažuriraju i objavljuju Kalendar objavljivanja statistickih podataka. Objavljuje se na internet stranici Uprava za statistiku najkasnije do 20. decembra za narednu godinu, za sve proizvodace zvanicne statistike koji ukljucuje datume objavljivanja statistickih podataka. Svaka promjena u datumu objavljivanja u Kalendaru objavljuje se unaprijed u skladu sa Procedurom o neplaniranim revizijama.
8.2. Pristup kalendaru
       (link ili referenca):
http://www.monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12
8.3. Korisnički pristup: Opšti cilj proizvodaca zvanicne statistike jeste zadovoljenje potreba svojih korisnika i da na razumljiv nacin ucini dostupnim svim korisnicima statisticke podatke u isto vrijeme i pod istim uslovima. Uprava za statistiku je u obavezi da proizvodi i vrši diseminaciju zvanicne statistike na objektivan, transparentan i profesionalan nacin, tako da svi korisnici budu ravnopravno tretirani.

                                                              9. Učestalost (frekvencija) diseminacije                                                     Vrh
- mjesecno, preliminarni podaci - godišnje, konacni podaci - Eurostatu se dostavljaju godišnji podaci

                                                                                 10. Dostupnost i jasnoca                                                                     Vrh
10.1. Štampana izdanja: Saopštenja se objavljuju jednom godišnje i dostupna su na web sajtu na sledcim linkovima: http://monstat.org/cg/page.php?id=1341&pageid=50 http://monstat.org/cg/page.php?id=177&pageid=47
10.2. Publikacije: Uprava za statistiku objavljuje sljedece redovne publikacije: Statisticki Godišnjak, Crna Gora u brojkama, Mjesecni statisticki pregled. Pored navedenih redovnih, Uprava za statistiku objavljuje i vanredne publikacije. Neke od najznacanijih vanrednih publikacija su sljedece: žene i muškarci u Crnoj Gori, Najcešce korišceni statisticki podaci. Sve publikacije koje objavljuje Uprava za statistiku dostupne su na sljedecem linku: http://monstat.org/cg/publikacije.php?id=100
10.3. Onlajn baza podataka: Nije dostupno.
10.4. Pristup mikro-podacima: Zakonom o zvanicnoj statistici i sistemu zvanicne statistike ("Službeni list Crne Gore", br. 018/12 od 30.03.2012, 047/19 od 12.08.2019) regulisana su pravila pod kojim spoljni korisnici mogu dobiti pristup individualnim podacima za potrebe istraživanja. Clanom 58 definisane su vrste naucnih i istraživackih organizacija koje mogu dobiti takve podatke. Davanje individualnih podatka bez identifikatora moguce je iskljucivo na pisani zahtjev naucno-istraživackih ustanova, u svrhu obavljanja naucnoistraživacke djelatnosti, kao i medunarodnih statistickih organizacija i proizvodaca statistike iz drugih država. Istraživacki subjekt potpisuje Ugovor sa Upravom za statistiku, kao i Izjavu o poštovanju principa povjerljivosti. Proizvodaci zvanicne statistike vode posebnu evidenciju o korisnicima i o svrsi za koju su statisticki podaci dati na korišcenje.
10.5. Drugo: Nije relevantno.

10.6. Dokumentacija o
          metodologiji:
Metodologija o statistici umrlih je dostupna na web sajtu na linku: http://www.monstat.org/userfiles/file/demografija/umrli/Metodolo%C5%A1ko%20uputstvo%20-%20Statostika%20umrlih.pdf
10.7. Dokumentacija o
          kvalitetu:
Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl.list Crne Gore" br. 18/12 i 47/19) definisana je posvećenost kvalitetu, kojom se obezbjeđuje da proizvođači zvanične statistike u Crnoj Gori rade i sarađuju u skladu sa međunarodnim principima kvaliteta statističkog sistema. U skladu sa Deklaracijom kvaliteta ESS, članom 338 Ugovora o funkcionisanju EU, Regulativom 759/2015 i 223/2009 i Kodeksom prakse Evropske statistike usvojena su sljedeća dokumenta: 1. Strategija kvaliteta Uprave za statistiku 2. Vodič za implementaciju Strategije kvaliteta u Upravi za statistiku; 3. Implementacioni plan

                                                          11. Upravljanje kvalitetom statističkih podataka                                                  Vrh
11.1. Obezbjeđivanje kvaliteta: Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju elemenata TQM (Total quality management) modelakoji podstice razvoj i unapredenje funkcionisanja: - institucije, - proizvodnje rezultata zvanicne statistike i - pojedinca. U srednjem roku Uprava za statistiku se opredijelila za implementaciju TQM modela kroz sljedece ciljeve: 1. Stroga posvecenost korisnicima i ostalim zainteresovanim stranama, 2. Kvalitetni statisticki procesi i proizvodi, 3. Profesionalna orijentacija zaposlenih, 4. Stalna unapredenja, 5. Smanjenje opterecenja izvještajnih jedinica.
11.2. Procjena kvaliteta:

                                                                       12. Značaj statističkih podataka                                                                Vrh
12.1. Potrebe korisnika: Medunarodni korisnici: - Eurostat - UN organizacije Nacionalni korisnici: - Ministarstva i drugi organi javne uprave -Lokalne samouprave i drugi organi lokalne uprave - Centralna banka - nevladine organizacije - studenti -istraživaci - mediji
12.2. Zadovoljstvo korisnika: Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Strategije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku je sprovela istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Rezultati istraživanja dostupni su na web stranici Uprave za statistiku, link: http://monstat.org/userfiles/file/KVALITET/2020/2_%20Izvjestaj%20o%20zadovoljstvu%20korisnika.pdf
12.3. Potpunost podataka: Prema zahtjevu Eurostata, potrebna je varijabla koja se odnosi na obrazovanje umrlih lica kao i varijabla koja se odnosi na smrt odojcadi prema obrazovanju oca i majke. Podaci koji se šalju Eurostatu su na obaveznoj i dobrovoljno osnovi. Gore pomenute varijable su na dobrovoljnoj osnovi.

                                                              13. Tačnost i pouzdanost statističkih podataka                                              Vrh
13.1. Opšta procjena: S obzirom da je izvor podataka administrativni, obuhvaćeni su svi registrovani slučejevi umiranja, čime je obezbijeđena visoka ocjena tačnosti.
13.2. Greška uzorka: Nije relevantno.
13.3. Ne-uzorkovana greška: Nije relevantno.

                                                              14. Pravovremenost i tačnost objavljivanja podataka                                     Vrh
14.1. Pravovremenost: Konačni rezultati se objavljuju najkasnije 100 dana po isteku referentnog perioda (T+100). Kalendar objave saopštenja je dostupan na linku: http://monstat.org/cg/page.php?id=12&pageid=12 Za 2022. godinu podaci su objavljeni 11. aprila 2023. godine. Podaci se dostavljaju Eurostatu 31. decembra tekuće za prethodnu godinu.
14.2. Tačnost: Podaci se objavljuju na dan koji je predviđen Godišnjim planom i Kalendarom objave statističkih podtaka.

                                                                    15. Koherentnost i uporedivost statističkih podataka                                                          Vrh
15.1. Geografska uporedivost: Podaci se prikupljaju u skladu sa EU regulativom 1260/2013 pa je obezbijedjena uporedivost sa svim zemljama koje koriste istu metodologiju.
15.2. Vremenska uporedivost: Dostupna je uporediva vremenska serija podataka od 1974. godine.

15.3. Domen usklađenosti: Ne postoji slično istraživanje sa kojim bi se moglo vršiti upoređivanje.
15.4. Interna usklađenost: Nije relevantno.

                                                                          17. Revizija statističkih podataka                                                            Vrh
17.1. Politika revizije: Uprava za statistiku je usvojila politiku revizije i ista je dostupna na web sajtu: http://monstat.org/userfiles/file/o%20nama/2017/Politika%20revizije.pdf
17.2. Praksa revizije: Kod ovog istraživanja primjenjuju se redovne revizije jer je Godišnjim planim predviđena preliminarna i konačna objava podataka. Nije bilo velikih i neplaniranih revizija.

                                                                          18. Obrada statističkih podataka                                                            Vrh
18.1. Izvor podataka: Administrativni izvor podataka - matični registar umrlih. Zakon o matičnim registrima ("Sl. list Crne Gore", br. ("Službeni list Crne Gore", br. 047/08 od 07.08.2008, 041/10 od 23.07.2010, 040/11 od 08.08.2011, 055/16 od 17.08.2016).
18.2. Učestalost (frekvencija)
          prikupljanja podataka:
mjesečno (godišnja služba)
18.3. Prikupljanje podataka: administrativni izvor - Maticni registar umrlih, Ministarstvo unutrašnjih poslova.
18.6 Prilagođavanje
          podataka:
Nije relevantno.

                                                                                           19. Komentar                                                                             Vrh

 

.