Novosti

17.12.2019
Anketa o radnoj snazi III kvartal 2019

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2019. godine, u periodu od jula do septembra 2019. godine. Anketiranje je obavljeno u 2 101 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 047 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 212 lica). 
 
U trećem kvartalu 2019. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 299,9 hiljada od kojih je 254,2 hiljade ili 84,8% zaposlenih i 45,7 hiljada ili 15,2% nezaposlenih lica. Neaktivno stanovništvo čini 199,9 hiljada lica. 
 
Stopa aktivnosti za treći kvartal 2019. godine bila je 60,0%, stopa zaposlenosti je 50,9%, stopa nezaposlenosti je 15,2% i stopa neaktivnosti je 40,0%.
 

 


.