Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

28.01.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Decembar 2020. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - decembar 2020. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 2 469,6 miliona eura, što ukazuje na pad od 18,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 365,9 miliona eura, a uvoz 2 103,7 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio manji za 11,9%, a uvoz manji za 19,1%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,0%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 81,0 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 46,5 mi.eura, Pluta i drvo – 29,8 mil. eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 485,0 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 122,2 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 110,7 mil. eura i ostalo).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (101,0 mil. eura), Slovenija (35,8 mil. eura) i Kosovo (23,4 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (414,9 mil. eura), Kina (218,0 mil. eura) i Njemačka (204,0 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.