Kontakt sa NVO

Služba za opšte, kadrovske poslove i finansije 

Vasiljević Ana, načelnik
Tel  +382 20/226-534
Fax +382 20/230-7814
E-mail: ana.vasiljevic@monstat.org

Pravni osnov rada kontakt osobe zadužene za saradnju sa  nevladinim organizacijama je član 16 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ( “ Sl.list CG”, br.07/12).

Ovdje možete preuzeti  Vodič za pristup informacijama u posjedu Uprave za statistiku  (261 KB). 
 

.