Maloljetni korisnici socijalne zaštite

Prema podacima Zavoda za statistiku u 2012.g. broj maloljetnih korisnika socijalne zaštite iznosio je 21 459, što u poređenju sa 2011.g. predstavlja smanjenje od 9,2%. Polna struktura u 2012.g. je sledeća: maloljetni korisnici ženskog pola 49,2%, maloljetni korisnici muškog pola 50,8%.
 

Podaci Metodologija Saopštenja

 

 
 

 

.