Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Publikacije : Kratkoročni indikatori

Publikacija “Statistički energetski bilansi“ sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli uglja, električne energije, naftnih derivata i ogrijevnog drveta u Crnoj Gori, za period 2011-2012. godine.

 

.