Štampane publikacije

STATISTIČKI GODIŠNJAK CRNE GORE
Ova sveobuhvatna, kompleksna publikacija sadrži izbor konačnih podatka dobijenih statističkim istraživanjima iz prethodne godine iz svih oblasti društvenog i ekonomskog života Crne Gore.
U Godišnjaku su podaci sistematizovani i prikazani u tri dijela.
I dio: Pregled za Crnu Goru
II dio: Pregled po opštinama i
III dio: Međunarodni pregled

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED
Izlazi jedanput mjesečno na oko 60 stranica i prikazuje podatke iz područja stanovništva, zarada, zaposlenosti, cijena, šumarstva, industrije, građevinarstva, spoljne i unutrašnje trgovine, ugostiteljstva, turizma i saobraćaja, a sadržaj je dopunjen podacima o monetarnim agregatima Crne Gore. Podaci su prikazani po mjesecima, u tabelama i grafikonima, uporedo s mjesečnim podacima za prethodnu godinu.
 

   
CRNA GORA U BROJKAMA
Publikacija sadrži izbor osnovnih informacija o Crnoj Gori, iz statističkih oblastiu prema kojima korisnici iskazuju najveće interesovanje. Podaci su prikazani u tabelama, većinom u trogodišnjim serijama za dvadeset jednu statističku oblast. Sadržaj publikacije karakteriše sažet i slikovit način prikazivanja podataka, obogaćen grafikonima.
  
   
ŽENE I MUŠKARCI U CRNOJ GORI
Ovom publikacijom ilustruju se važne razlike izmeĎu žena i muškaraca, kako u ekonomskom tako i u drugim sferama života. Tako se, na primjer, posljednjih godina, više školuju žene, a evidentno je i da su žene manje osuđivane za krivična djela. Na drugoj strani, veća zaposlenost je zabilježena kod muškaraca. Takođe, nepismenih muškaraca je manje nego žena.
  
   
DJECA U CRNOJ GORI
Publikacija o djeci u Crnoj Gori je urađena na osnovu podataka dobijenih iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini. Po ovom popisu u Crnoj Gori živi 145 126 djece uzrasta ispod 18 godina, što čini 23,4% ove populacije u ukupnom stanovništvu. Od ukupnog broja djece od 6 do 17 godina, njih 5%, odnosno 5 313 djece ne pohađa školu. Najniža stopa pohađanja škole zabilježena je kod egipćanske i romske djece – 54% odnosno 51%.
  
   
UPOTREBA INGFORMACIONO - KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U CRNOJ GORI
Podaci u ovoj publikaciji mogu pružiti korisnicima dovoljno interesantnih informacija i pomoći im da stvore sliku o trenutnom stanju u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori.

BAZA RAE POPULACIJE U CRNOJ GORI
Ova publikacija sadrži rezultate statističkih istraživanja realizovanih u projektu “Izrada baze podataka RAE populacije u Crnoj Gori”. Ovo istraživanje i izrada ove Baze podataka u funkciji je sprovođenja Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori.

EKONOMSKA SLIKA CRNE GORE IZ UGLA NACIONALNIH RAČUNA
Da bi se u potpunosti i na pravi načih shvatilo značenje i oblast nacionalnih računa, potreban je visok stepen stručnog znanja i iskustva. Stoga je cilj ove publikacije da isključivo služi široj javnosti, kreatorima politike, istraživačima, ekonomskim analitičarima, novinarima, studentima i drugim korisnicima, kao jednostavan vodič kroz zamkoviti, složeni i interesantan svijet nacionalnih računa.
 

 
   
OBRAČUN IMPUTIRANE RENTE U CRNOJ GORI (2003-2005)
 
Jedna važna komponenta metodologije ESA 95 odnosi se na procjenu takozvane imputirane rente stanova nastanjenih vlasnicima, koja je zasnovana na pretpostavci da se vlasnici stanova, koje i nastanjuju, bave rentiranjem i da ustvari iznajmljuju stanove u kojima žive samim sebi: kao stanari, plaćaju rentu stanodavcu (tj samim sebi); kao stanodavci, uzimaju rentu od stanara (tj. od samih sebe), izloženi su troškovima, kao i profitu ili gubitku u tom bizinisu.
 

 


DEMOGRAFSKI TRENDOVI I PROJEKCIJE U CRNOJ GORI


Ova  publikacija u svojoj suštini predstavlja izvor obilja demografskih podataka i od  izuzetnog je značaja za sve analitičare i brojne korisnike kojima se interesovanje oslanja na tretiranu oblast.

 

 

 

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KLJUČNE VARIJABLE ZEMLJIŠNI I STOČNI FOND


Ključne varijable - zemljišni i stočni fond naslov je prve od predviđenih pet publikacija koje izdaje Zavod za statistiku – MONSTAT, nakon sprovedenog Popisa poljoprivrede. Ova publikacija sadrži pregled rezultata zemljišnog i stočnog fonda, iz Popisa poljoprivrede, koji je sproveden u junu 2010.godine.

 
 
 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KORIŠĆENO ZEMLJIŠTE


Korišćeno zemljište je druga publikacija o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i sadrži detaljan pregled rezultata zemljišnog fonda iz Popisa poljoprivrede, koji je sproveden u junu 2010.godine.

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA STOČNI FOND

Stočni fond  je treća publikacija o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i sadrži detaljan pregled rezultata stočnog fonda iz Popisa poljoprivrede, koji je sproveden u junu 2010. godine

 

 

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA TEME OD POSEBNOG INTERESA

Teme od posebnog interesa (radna snaga, ruralni razvoj, menadžment i praksa) je naslov četvrte publikacije o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i sadrži detaljan pregled rezultata iz Popisa poljoprivrede o temama od posebnog interesa.
 

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA TIPOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Petom publikacijom, koja nosi naziv “Tipologija  poljoprivrednih gazdinstava“ dat je prikaz tipova poljoprivrednih gazdinstva shodno tipu poljoprivredne proizvodnje i ekonomskoj veličini. Podaci koji su  prikazani u ovoj publikaciji, predstavljaju izvedene vrijednosti osnovnih podataka koji su prikupljeni popisom.

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA - ZNAMO ŠTA IMAMO

Ova posebna publikacija kroz komentare ukazuje na analizu glavnih trendova, ključnih i interesantnih pokazatelja iz oblasti poljoprivrede.

 

 

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA U CRNOJ GORI

U publikaciji „Analiza poslovanja preduzeća u Crnoj Gori” su prikazani osnovni rezultati poslovanja preduzeća koji su u skladu sa evropskim statističkim standardima iz oblasti strukturalne biznis statistike. Rezultati su dati zbirno na nivou djelatnosti.

 

 

OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PO INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA ZA PERIOD 2010 - 2011 GOD.

Cilj analize je da se prikažu doprinosi pojedinih sektora u stvaranju bruto dodate vrijednosti, učešće pojedinih sektora u cijeloj ekonomiji, da se vidi broj institucionalnih jedinica  po sektorima, učešće pojedinih aktivnosti u pojedinim sektorima, odnos autputa i intermedijalne potrošnje u  pojedinim sektorima itd.

 

 

ENERGETSKI BILANSI 2006-2010

Publikacija “Statistički energetski bilansi“ sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli električne energije i uglja u Crnoj Gori, za period 2006-2010. godine.
 

 

 

MIRROR ANALIZA SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMJENE CRNE GORE

Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT, radnom studijom „Mirror analiza spoljno-trgovinske razmjene Crne Gore“, pokreće posebnu ediciju u svojoj izdavačkoj djelatnosti, pod nazivom „Radne studije“. Cilj edicije je da podatke do kojih dolazimo istraživanjima, učinimo dostupnim korisnicima, a kroz analizu i ukazivanje problema koji mogu biti predmet daljeg naučno-istraživačkog rada.

 

 

NOSIOCI VLASNIŠTVA NAD POSLOVNIM SUBJEKTIMA U CRNOJ GORI, PO POLU

Analiza „Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima po polu u 2011. godinu“, rezultat je daljih unapredjenja Zavoda za statistiku kada je u pitanju statistika razvrstana polu. Cilj ove analize jeste da prikaže odnos između nosioca vlasniš`tva nad poslovnim subjektima prema polu, tj. procenat učešća ženske populacije u ukupnoj preduzetničkoj populaciji.

 

 

ANALIZA BROJA POSLOVNIH SUBJEKATA PO OPŠTINAMA I PO SEKTORIMA

Zbog rastućih potreba i sve  većom traţnjom za podacima o populaciji poslovnih subjekata i njihovom klasifikacijom po osnovu različitih obiljeţja, Zavod za statistiku Crne Gore priprema Analizu o broju i strukturi poslovnih subjekata u Crnoj Gori na kvartalnom nivou. Ovo je druga po redu publikacija, ovakvog sadržaja.

 

 

ANALIZA BROJA I STRUKTURE POSLOVNIH SUBJEKATA U CRNOJ GORI PO OPŠTINAMA

U ovoj analizi se sagledava stanje poslovnih subjekata Crne Gore po opštinama, u 2011, 2010. i 2009. godini. Kroz posmatranje strukture poslovnih subjekata po obliku organizovanja, po obliku svojine, po sektorima i po klasi veličine, ova analiza teži da što jednostavije i što jasnije prikaže sliku poslovnih subjekata u svim opštinama u Crnoj Gori.
 

 

 

ANALIZA BROJA I STRUKTURE POSLOVNIH SUBJEKATA U CRNOJ GORI U 2011. GODINI

U ovoj analizi se sagledava stanje poslovnih subjekata Crne Gore po opštinama, u 2011, 2010. i 2009. godini. Kroz posmatranje strukture poslovnih subjekata po obliku organizovanja, po obliku svojine, po sektorima i po klasi veličine, ova analiza teži da što jednostavije i što jasnije prikaže sliku poslovnih subjekata u svim opštinama u Crnoj Gori.

 

 

 
 

SAOBRAĆAJ I VEZE U CRNOJ GORI 2005-2010

Publikacija "Saobraćaj, skladištenje i veze" daje sveobuhvatan prikaz statističkih podataka iz oblasti saobraćaja, skladištenja i veza, prikupljenih redovnim statističkim aktivnostima, u skladu sa Zakonom o statistici i Statističkim sistemu Crne Gore.
 

 
  
 
 

 ZARADE U CRNOJ GORI 2006-2011

Uočivši da među korisnicima statističih podataka postoji veliki broj onih koji su zainteresovani za podatke o prosječnim zaradama - platama (zaposleni, nezaposleni, poslodavci, analitičari, kreatori ekonomske politike, penzioneri i drugi), Zavod za statistiku Crne Gore, na osnovu bogate statističke građe kojom raspolaže, objavljuje publikaciju koja sadrži seriju podataka o prosječnim zaradama u Crnoj Gori, u periodu 2006-2011. godina.

 

 
  
 
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI

Publikacija sadrži metodološka objašnjenja, kratke komentare, grafike i tabelarne preglede u vezi sa podacima iz upitnika Ankete o radnoj snazi. Metodološka objašnjenja opisuju metode i izvore za prikupljanje podataka, a grafikoni i tabele sadrže podatke o radnoj snazi (aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti) itd.

 
 

 

.