Štampane publikacije

STATISTIČKI GODIŠNJAK CRNE GORE
Ova sveobuhvatna, kompleksna publikacija sadrži izbor konačnih podatka dobijenih statističkim istraživanjima iz prethodne godine iz svih oblasti društvenog i ekonomskog života Crne Gore.
U Godišnjaku su podaci sistematizovani i prikazani u tri dijela.
I dio: Pregled za Crnu Goru
II dio: Pregled po opštinama i
III dio: Međunarodni pregled

MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED
Izlazi jedanput mjesečno na oko 60 stranica i prikazuje podatke iz područja stanovništva, zarada, zaposlenosti, cijena, šumarstva, industrije, građevinarstva, spoljne i unutrašnje trgovine, ugostiteljstva, turizma i saobraćaja, a sadržaj je dopunjen podacima o monetarnim agregatima Crne Gore. Podaci su prikazani po mjesecima, u tabelama i grafikonima, uporedo s mjesečnim podacima za prethodnu godinu.
 

Kreiranje podsistema zvanične statistike za potrebe istraživanja pandemije COVID - 19
Novonastala situacija usljed COVID-19 pandemije, kreirala je značajno drugačije okruženje za proizvodnju i diseminaciju zvanične statistike. Polazeći od novih uslova poslovanja i prepoznavši ogroman značaj pandemije COVID-19 u kreiranju relevantnih politika, Uprava za statistiku (MONSTAT) je u okviru svoje naučno-istraživačke djelatnosti prepoznala potrebu za kreiranjem podsistema statističkih indikatora relevantnih za sagledavanje uticaja COVID-19 na društveno-ekonomska kretanja. 
 


Publikacija „Statistika dohotka i uslova života“ ima za cilj da pruži uvid u podatke o nejednakosti životnog standarda i uslova života građana Crne Gore, uz detaljan osvrt na korišćene metodološke koncepte, široj javnosti Crne Gore. Ova publikacija rezultat je uspješne realizacije najvećeg evropskog istraživanja u oblasti socijalnih statistika.

Najčešće korišćeni statistički podaci

Publikacija prikazuje statističke podake u vremenskoj seriji od 10 godina za period 2006-2015. godina.

 
   
CRNA GORA U BROJKAMA
Publikacija sadrži izbor osnovnih, kratkih  informacija o Crnoj Gori,  prema kojima korisnici iskazuju najveće interesovanje. Podaci su prikazani u tabelama, većinom u trogodišnjim serijama, iz dvadeset dvije oblasti zvanične statistike. Sadržaj publikacije karakteriše sažet i slikovit način prikazivanja podataka, obogaćen grafikonima.
  
   
ŽENE I MUŠKARCI U CRNOJ GORI
Ovom publikacijom ilustruju se važne razlike između žena i muškaraca, kako u ekonomskom tako i u drugim sferama života. Tako se, na primjer, posljednjih godina, više školuju žene, a evidentno je i da su žene manje osuđivane za krivična djela. Na drugoj strani, veća zaposlenost je zabilježena kod muškaraca. Takođe, nepismenih muškaraca je manje nego žena.
  

Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza – 2020

Publikacija „Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza – 2020. godine“ sadrži preliminarne godišnje podatke o razvoju i stanju prevoznih sredstava, poslovnih subjekata koji se bave prevozom, kao i preliminarne podatke o prometu poštanskim, kurirskim i telekomunikacionim uslugama.

 
  
 
Potrošnja energenata u sektoru usluga u Crnoj Gori
„Potrošnja energenata u sektoru usluga u Crnoj Gori“ predstavlja prvo izdanje publikacije ove vrste u Crnoj Gori koja analiza potrošnju energenata u sektoru usluga u 2014. godini i prikazuje kompleksni energetski bilans Crne Gore za 2014. godinu. Objavljeni rezultati u ovoj publikaciji će poslužiti ne samo kao bogata riznica inputa za naše korisnike, već kao i osnova za dalje usklađivanje energetske statistike sa evropskim standardima. Cilj je da se donosiocima odluka, naučno-istraživačkim institucijama, poslovnom sektoru i ostalim korisnicima obezbijede relevantne informacije iz oblasti energetske statistike.

   
DJECA U CRNOJ GORI
Publikacija o djeci u Crnoj Gori je urađena na osnovu podataka dobijenih iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. godini. Po ovom popisu u Crnoj Gori živi 145 126 djece uzrasta ispod 18 godina, što čini 23,4% ove populacije u ukupnom stanovništvu. Od ukupnog broja djece od 6 do 17 godina, njih 5%, odnosno 5 313 djece ne pohađa školu. Najniža stopa pohađanja škole zabilježena je kod egipćanske i romske djece – 54% odnosno 51%.
  
   
UPOTREBA INGFORMACIONO - KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U CRNOJ GORI
Podaci u ovoj publikaciji mogu pružiti korisnicima dovoljno interesantnih informacija i pomoći im da stvore sliku o trenutnom stanju u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori.

BAZA RAE POPULACIJE U CRNOJ GORI
Ova publikacija sadrži rezultate statističkih istraživanja realizovanih u projektu “Izrada baze podataka RAE populacije u Crnoj Gori”. Ovo istraživanje i izrada ove Baze podataka u funkciji je sprovođenja Strategije za poboljšanje položaja RAE populacije u Crnoj Gori.

EKONOMSKA SLIKA CRNE GORE IZ UGLA NACIONALNIH RAČUNA
Da bi se u potpunosti i na pravi načih shvatilo značenje i oblast nacionalnih računa, potreban je visok stepen stručnog znanja i iskustva. Stoga je cilj ove publikacije da isključivo služi široj javnosti, kreatorima politike, istraživačima, ekonomskim analitičarima, novinarima, studentima i drugim korisnicima, kao jednostavan vodič kroz zamkoviti, složeni i interesantan svijet nacionalnih računa.
 

 
   
OBRAČUN IMPUTIRANE RENTE U CRNOJ GORI (2003-2005)
 
Jedna važna komponenta metodologije ESA 95 odnosi se na procjenu takozvane imputirane rente stanova nastanjenih vlasnicima, koja je zasnovana na pretpostavci da se vlasnici stanova, koje i nastanjuju, bave rentiranjem i da ustvari iznajmljuju stanove u kojima žive samim sebi: kao stanari, plaćaju rentu stanodavcu (tj samim sebi); kao stanodavci, uzimaju rentu od stanara (tj. od samih sebe), izloženi su troškovima, kao i profitu ili gubitku u tom bizinisu.
 

 


DEMOGRAFSKI TRENDOVI I PROJEKCIJE U CRNOJ GORI


Ova  publikacija u svojoj suštini predstavlja izvor obilja demografskih podataka i od  izuzetnog je značaja za sve analitičare i brojne korisnike kojima se interesovanje oslanja na tretiranu oblast.

 

 

 

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KLJUČNE VARIJABLE ZEMLJIŠNI I STOČNI FOND


Ključne varijable - zemljišni i stočni fond naslov je prve od predviđenih pet publikacija koje izdaje Zavod za statistiku – MONSTAT, nakon sprovedenog Popisa poljoprivrede. Ova publikacija sadrži pregled rezultata zemljišnog i stočnog fonda, iz Popisa poljoprivrede, koji je sproveden u junu 2010.godine.

 
 
 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA KORIŠĆENO ZEMLJIŠTE


Korišćeno zemljište je druga publikacija o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i sadrži detaljan pregled rezultata zemljišnog fonda iz Popisa poljoprivrede, koji je sproveden u junu 2010.godine.

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA STOČNI FOND

Stočni fond  je treća publikacija o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i sadrži detaljan pregled rezultata stočnog fonda iz Popisa poljoprivrede, koji je sproveden u junu 2010. godine

 

 

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA TEME OD POSEBNOG INTERESA

Teme od posebnog interesa (radna snaga, ruralni razvoj, menadžment i praksa) je naslov četvrte publikacije o strukturi poljoprivrednih gazdinstava i sadrži detaljan pregled rezultata iz Popisa poljoprivrede o temama od posebnog interesa.
 

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA TIPOLOGIJA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

Petom publikacijom, koja nosi naziv “Tipologija  poljoprivrednih gazdinstava“ dat je prikaz tipova poljoprivrednih gazdinstva shodno tipu poljoprivredne proizvodnje i ekonomskoj veličini. Podaci koji su  prikazani u ovoj publikaciji, predstavljaju izvedene vrijednosti osnovnih podataka koji su prikupljeni popisom.

 

 

STRUKTURA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA - ZNAMO ŠTA IMAMO

Ova posebna publikacija kroz komentare ukazuje na analizu glavnih trendova, ključnih i interesantnih pokazatelja iz oblasti poljoprirede.

 

 

Potrošnja drvnih goriva za 2011 godinu u Crnoj Gori

Publikacija „Potrošnja drvnih goriva za 2011 godinu u Crnoj Gori - novi energetski bilansi za drvna goriva”, predstavlja rezultate godišnjeg istraživanja o potrošnji drvnih goriva realizovanog od strane Zavoda za statistiku Crne Gore, oktobra 2012. godine.

 

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2015. godini

U skladu sa evropskim standardima, Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT je pripremio publikaciju „Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2015. godini".

 
Statistički energetski bilansi
Publikacija “Statistički energetski bilansi“ sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli uglja, naftnih derivate, ogrijevnog drveta i električne energije u Crnoj Gori, za 2012 i 2013. godinu.

Tablice mortaliteta stanovništva 2010 - 2012
Zavod za statistiku u ovoj publikaciji objavljuje detaljne tablice mortaliteta za Crnu Goru, za period 2010- 2012. godine.
Do sada su objavljene detaljne tablice mortaliteta za periode 1952-1954, 1960-1962, 1970-1972, 1980-1982 i 1990-1992. godine za stanovništvo cjelokupne teritorije tadašnje Jugoslavije i za Crnu Goru.

 

.