WEB publikacije

Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza – 2022

Publikacija „Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza – 2022. godine“ sadrži preliminarne godišnje podatke o razvoju i stanju prevoznih sredstava, poslovnih subjekata koji se bave prevozom, kao i preliminarne podatke o prometu poštanskim, kurirskim i telekomunikacionim uslugama.

 
  
 

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA  U CRNOJ GORI, 2019. GODINA 

Zbog rastućih potreba i sve većom tražnjom za podacima o populaciji poslovnih subjekata i njihovom klasifikacijom po osnovu različitih obilježja, Zavod za statistiku Crne Gore priprema Analizu o broju i strukturi poslovnih subjekata u Crnoj Gori. 

 
  
 

PROJEKCIJE STANOVNIŠTVA CRNE GORE DO 2060. GODINE SA STRUKTURNOM ANALIZOM STANOVNIŠTVA CRNE GORE

U ovoj studiji predstavljeni su i analizirani rezultati projekta „Izrada demografskog modela za projekciju stanovništva do 2060. godine, sa strukturnom analizom stanovništva Crne Gore”.
Projekat je imao za cilj izradu demografskog modela za projekciju stanovništva Crne Gore do 2060. godine kao i detaljnu analizu ključnih demografskih struktura u posljednjih dvadeset godina, po popisnim periodima. Studija se bazira na podacima iz Popisa stanovništva, stanova i domaćinstava 2011. godine, ali i podacima Popisa sprovedenih 1991. godine i 2003. godine, kao i drugim raspoloživim podacima koji su rezultat redovnih istraživanja koje sprovodi MONSTAT.

 
  
 

RELEVANTNE STATISTIČKE KLASIFIKACIJE

U Zavodu za statistiku Crne Gore – MONSTAT za sprovodenje statistickih istraživanja i objavljivanje podataka koriste se razlicite statisticke klasifikacije. Statisticke klasifikacije su nacin da se grupiše skup povezanih kategorija na smislen, sistematican i standardan format. One su iscrpne, imaju uzajamno iskljucive i dobro opisane kategorije kao i hijerarhijsku strukturu. Primarni cilj statistickih klasifikacija je da pruže pojednostavljenje stvarnog svijeta i da služe kao koristan okvir za prikupljanje i analiziranje podataka iz statistickih i administrativnih registara.

U ovom dokumentu pod nazivom "Relevantne statisticke klasifikacije" obradene su cetiri kategorije klasifikacija.

 
  
 

ANALIZA POSLOVANJA PREDUZEĆA U CRNOJ GORI

U publikaciji „Analiza poslovanja preduzeća u Crnoj Gori” su prikazani osnovni rezultati poslovanja preduzeća koji su u skladu sa evropskim statističkim standardima iz oblasti strukturalne biznis statistike. Rezultati su dati zbirno na nivou djelatnosti.

 

 

OBRAČUN BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA PO INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA ZA PERIOD 2010 - 2011 GOD.

Cilj analize je da se prikažu doprinosi pojedinih sektora u stvaranju bruto dodate vrijednosti, učešće pojedinih sektora u cijeloj ekonomiji, da se vidi broj institucionalnih jedinica  po sektorima, učešće pojedinih aktivnosti u pojedinim sektorima, odnos autputa i intermedijalne potrošnje u  pojedinim sektorima itd.

 

 

STATISTIČKI ENERGETSKI BILANSI

 

Publikacija “Statistički energetski bilansi“ sadrži godišnje podatke o proizvodnji, uvozu, izvozu, transformaciji, utrošku i raspodjeli uglja, naftnih derivate, ogrijevnog drveta i električne energije u Crnoj Gori, za 2012 i 2013. godinu.
 

 

MIRROR ANALIZA SPOLJNOTRGOVINSKE RAZMJENE CRNE GORE

Zavod za statistiku Crne Gore – MONSTAT, radnom studijom „Mirror analiza spoljno-trgovinske razmjene Crne Gore“, pokreće posebnu ediciju u svojoj izdavačkoj djelatnosti, pod nazivom „Radne studije“. Cilj edicije je da podatke do kojih dolazimo istraživanjima, učinimo dostupnim korisnicima, a kroz analizu i ukazivanje problema koji mogu biti predmet daljeg naučno-istraživačkog rada.

 

 

NOSIOCI VLASNIŠTVA NAD POSLOVNIM SUBJEKTIMA U CRNOJ GORI, PO POLU

Analiza „Nosioci vlasništva nad poslovnim subjektima po polu u 2011. godinu“, rezultat je daljih unapredjenja Zavoda za statistiku kada je u pitanju statistika razvrstana polu. Cilj ove analize jeste da prikaže odnos između nosioca vlasniš`tva nad poslovnim subjektima prema polu, tj. procenat učešća ženske populacije u ukupnoj preduzetničkoj populaciji.

 

 

ANALIZA BROJA POSLOVNIH SUBJEKATA PO OPŠTINAMA I PO SEKTORIMA

Zbog rastućih potreba i sve  većom traţnjom za podacima o populaciji poslovnih subjekata i njihovom klasifikacijom po osnovu različitih obiljeţja, Zavod za statistiku Crne Gore priprema Analizu o broju i strukturi poslovnih subjekata u Crnoj Gori na kvartalnom nivou. Ovo je druga po redu publikacija, ovakvog sadržaja.

 

 

ANALIZA BROJA I STRUKTURE POSLOVNIH SUBJEKATA U CRNOJ GORI PO OPŠTINAMA

U ovoj analizi se sagledava stanje poslovnih subjekata Crne Gore po opštinama, u 2011, 2010. i 2009. godini. Kroz posmatranje strukture poslovnih subjekata po obliku organizovanja, po obliku svojine, po sektorima i po klasi veličine, ova analiza teži da što jednostavije i što jasnije prikaže sliku poslovnih subjekata u svim opštinama u Crnoj Gori.
 

 

 

ANALIZA BROJA I STRUKTURE POSLOVNIH SUBJEKATA U CRNOJ GORI U 2011. GODINI

U ovoj analizi se sagledava stanje poslovnih subjekata Crne Gore po opštinama, u 2011, 2010. i 2009. godini. Kroz posmatranje strukture poslovnih subjekata po obliku organizovanja, po obliku svojine, po sektorima i po klasi veličine, ova analiza teži da što jednostavije i što jasnije prikaže sliku poslovnih subjekata u svim opštinama u Crnoj Gori.

 

 

 
 

SAOBRAĆAJ I VEZE U CRNOJ GORI 2005-2010

Publikacija "Saobraćaj, skladištenje i veze" daje sveobuhvatan prikaz statističkih podataka iz oblasti saobraćaja, skladištenja i veza, prikupljenih redovnim statističkim aktivnostima, u skladu sa Zakonom o statistici i Statističkim sistemu Crne Gore.
 

 
  
 
 

 ZARADE U CRNOJ GORI 2006-2011

Uočivši da među korisnicima statističih podataka postoji veliki broj onih koji su zainteresovani za podatke o prosječnim zaradama - platama (zaposleni, nezaposleni, poslodavci, analitičari, kreatori ekonomske politike, penzioneri i drugi), Zavod za statistiku Crne Gore, na osnovu bogate statističke građe kojom raspolaže, objavljuje publikaciju koja sadrži seriju podataka o prosječnim zaradama u Crnoj Gori, u periodu 2006-2011. godina.

 

 
  
 
 

ANKETA O RADNOJ SNAZI

Publikacija sadrži metodološka objašnjenja, kratke komentare, grafike i tabelarne preglede u vezi sa podacima iz upitnika Ankete o radnoj snazi. Metodološka objašnjenja opisuju metode i izvore za prikupljanje podataka, a grafikoni i tabele sadrže podatke o radnoj snazi (aktivnosti, zaposlenosti i nezaposlenosti) itd.

 
 
Tablice mortaliteta stanovništva 2010 - 2012
Zavod za statistiku u ovoj publikaciji objavljuje detaljne tablice mortaliteta za Crnu Goru, za period 2010- 2012. godine.
Do sada su objavljene detaljne tablice mortaliteta za periode 1952-1954, 1960-1962, 1970-1972, 1980-1982 i 1990-1992. godine za stanovništvo cjelokupne teritorije tadašnje Jugoslavije i za Crnu Goru.
 

.