Novosti

26.07.2019
Investicije u osnovna sredstva 2018. godina

U ovom saopštenju objavljuju se rezultati o investicijama u osnovna sredstva poslovnih subjekata u Crnoj Gori za 2018. godinu u tekućim cijenama. Rezultati o investicijama dobijeni su iz istraživanja “Godišnji izvještaj o investicijama u osnovna sredstva” (INV-01), a korišćena metodologija je u skladu sa Evropskim sistemom nacionalnih računa (ESA 2010). Podaci su dati po organizacionom principu (investicije su razvrstane po sjedištu i djelatnosti investitora), a prikazani su na nivou sektora po Klasifikaciji djelatnosti 2010 (KD 2010).

Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u 2018. godini iznosile su 1,019 mil. EUR.


 

.