Novosti

30.07.2019
Prosječne zarade (plate) Jun 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u junu 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 775 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 516 eura. Prosječna (neto) zarada u junu 2019. godine u odnosu na maj 2019. godine zabilježila je rast od 0,6%, dok je prosječna (neto) zarada u junu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 1,0%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu 2019. godine u odnosu na maj 2019. godine zabilježile pad od 0,7% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 1,3%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Državna uprava i odbrana (4,9%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,1%), Obrazovanje (3,4%), Administrativne i pom. uslužne djelatnosti (2,3%), Građevinarstvo (1,6%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,5%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,4%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,3%), Zdravstena i socijalna zaštita (0,9%), Vađenje ruda i kamena (0,8%), Ostale uslužne djelatnosti (0,4%), dok je pad zabilježen u sledećim sektorima: Informisanje i komunikacije (7,8%), Usluge smještaja i ishrane (4,2%), Snabdijevanje električnom energijom (4,0%), Saobraćaj i skladištenje (3,4%), Prerađivačka industrija (2,0%), Poslovanje sa nekretninama (1,3%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,5%) i Trgovina na veliko i malo (0,5%). 

Saopštenje


 

.