Novosti

16.08.2019
Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2019. godine

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 1,7%, lokalnom drumskom za 3,8%, prevozu putnika na aerodromima 9,5%, redovnom vazdušnom za 7,5% i vanrednom vazdušnom prevozu za 11,5%, dok se pad bilježi u željezničkom za 0,8%.
 
Kod prevoza robe u drugom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod ukupnog prometa robe u lukama za 19,8%, željezničkog za 36,9%, dok se kod prevoza robe na aerodromima bilježi pad za 13,8%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 14,1%, kod izmanipulisanih tona za 41,3%.
Potrošnja minuta fiksne telefonije u drugom kvartalu 2019. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 22,9% a potrošnja minuta mobilne telefonije za 1,5%.
 
Ukupan broj saobraćajnih nezgoda1 u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 1 527 što je 6,3% više u odnosu na isti kvartal 2018. godine. Broj nastradalih lica2 u drugom kvartalu 2019. godine iznosio je 732 (od čega je 718 povrijeđenih lica), što je za 18,4% više u odnosu na isti kvartal 2018. godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2019. godine iznosi 69 213 što je za 6,1% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila3 u drugom kvartalu 2019. godine iznosi 7 110 što je za 6,1% manje nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U drugom kvartalu 2019. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 226 hiljada tona robe, uz ostvarenih 18 460 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 913 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 94,2% ili 213 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 5,8% ili 13 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 67,3% ili 12 415 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 32,7% ili 6 045 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


.