Novosti

25.10.2019
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Septembar 2019. godine

 Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u septembru 2019. godine bilježi rast u odnosu na prethodni mjesec

od 9,9%, dok u odnosu na isti mjesec prethodne godine bilježi pad od 1,8%.
Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine sektor Vađenje ruda i
kamena bilježi rast za 31,1%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 17,6% a sektor Snabdijevanje
električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi rast od 24,2%.
 

.