Novosti

29.07.2020
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji II Kvartal 2020. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2020. godine u odnosu na II kvartal 2019. godine bilježi pad za 15,9%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa II kvartalom 2019. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi rast za 4,1%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 7,6% i sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 38,6%.

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u II kvartalu 2020. godine u odnosu na I kvartal 2020. godine bilježi pad za 32,0%. Posmatrano prema sektorima, u poređenju sa I kvartalom 2020. godine sektor Vađenje ruda i kamena bilježi pad za 19,6%, sektor Prerađivačka industrija bilježi pad 3,0%, dok sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija bilježi pad od 63,3%.

Saopštenje


.