Novosti

24.09.2020
Anketa o radnoj snazi II kvartal 2020. godine

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u drugom kvartalu 2020. godine, u periodu od aprila do juna 2020. godine. Anketirana su 2 056 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstava (5 910 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 113 lica).

U drugom kvartalu 2020. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 267,3 hiljada od kojih je 226,6 hiljade ili 84,8% zaposlenih i 40,7 hiljade ili 15,2% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 4,1%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 8,6%. Broj nezaposlenih u odnosu na prethodni kvartal je smanjen za 11,9%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 1,9%.

Neaktivno stanovništvo čini 233,5 hiljada lica. Broj neaktivnog stanovništva u odnosu na prethodni kvartal je povećan za 7,2%, i u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 10,5%.

Stopa aktivnosti za drugi kvartal 2020. godine je 53,4%, stopa zaposlenosti je 45,2%, stopa nezaposlenosti je 15,2% i stopa neaktivnosti je 46,6%.

Saopštenje


.