Novosti

26.11.2020
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma III kvartal 2020. godine

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u trećem kvartalu 2020. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 8,8%.

Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2020. godine, četinari učestvuju sa 57,1%, dok lišćari učestvuju sa 42,9%.

U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2020. godine trupci četinara učestvuju sa 47,4%, ogrijevno drvo lišćara 19,8%, trupci lišćara 12,8%, prostorno drvo lišćara 10,3%, prostorno drvo četinara sa 4,5%, ogrijevno drvo četinara sa 2,9% rudničko drvo četinara 1,6% i ostalo dugo drvo četinara sa 0,7.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu.

Saopštenje


.